Άρνηση τέλεσης γάμου

10. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δύναται να αρνηθεί την τέλεση γάμου αν, κρίνει από τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση του ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις τέλεσης έγκυρου γάμου ή αν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα που θα καθιστούσε το γάμο ελαττωματικό.

(2) Σε περίπτωση άρνησης τέλεσης γάμου, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, οι επηρεαζόμενοι από την απόφαση του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο Οικογενειακό Δικαστήριο, προσβάλλοντας την ορθότητα της απόφασης.