Επιλογή τόπου

11. (1) Τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον τόπο τέλεσής του. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν από κοινού αίτηση στο Λειτουργό Τέλεσης Γάμων του τόπου επιλογής τους.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "τόπος τέλεσης γάμου" σημαίνει:

(α) το δήμο στον οποίο θα τελεστεί ο γάμος και ο γάμος τελείται στο γραφείο του εν λόγω δήμου·

(β) τον τόπο τέλεσης γάμου που καθορίζεται από οποιοδήποτε άλλο λειτουργό τέλεσης γάμου,

εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

(3) Για την τέλεση γάμου καταβάλλεται το καθορισμένο στο Μέρος Ι του Τρίτου Πίνακα τέλος:

Νοείται ότι τα τέλη για την τέλεση γάμου από εγγεγραμμένο ιερέα, με βάση το άρθρο 40, δε θα υπερβαίνουν σε καμιά περίπτωση τα τέλη που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα.