Πιστοποιητικό γάμου

12. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εκδίδει, αμέσως μετά την τέλεση του γάμου, πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Τύπο Γ του Πρώτου Πίνακα σε τρία αντίγραφα υπογραμμένα από τον ίδιο, από τα πρόσωπα των οποίων τέλεσε το γάμο, και από δύο τουλάχιστον από τους μάρτυρες. Το ένα αντίγραφο δίδεται στα πρόσωπα των οποίων τελέσθηκε ο γάμος, το δεύτερο αποστέλλεται μέσα σε επτά ημέρες στο Ληξίαρχο και το τρίτο καταχωρίζεται στο μητρώο που τηρείται από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων σύμφωνα με τον Τύπο Α του Τέταρτου Πίνακα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, στις περιπτώσεις όπου τα μέρη ή ένα εξ αυτών είναι υπήκοος ξένης χώρας, η οποία διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στη Δημοκρατία, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων στέλλει πιστοποιημένο από τον ίδιο αντίγραφο γάμου στην πρεσβεία ή στο προξενείο της χώρας αυτής.

(3) Το πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται είναι όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τον Τύπο Γ του Πρώτου Πίνακα.

(4) Το πιστοποιητικό γάμου δύναται να εκδίδεται στα αγγλικά, αν αυτό ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τον Τύπο Δ του Πρώτου Πίνακα.