Κατηγορίες ελαττωματικών γάμων

13. (1) Γάμος είναι ελαττωματικός και υπόκειται σε ακύρωση ή διακήρυξη της ακυρότητας ή του ανυπόστατου του γάμου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αν είναι ακυρώσιμος, άκυρος, ή ανυπόστατος, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Ακυρώσιμος είναι ο γάμος που συνάπτεται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14, άκυρος είναι εκείνος που συνάπτεται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17, και ανυπόστατος είναι εκείνος που συνάπτεται κατά παράβαση του άρθρου 19.

(3) Γάμος που είναι ακυρώσιμος, είναι θεραπεύσιμος κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16.