Ακυρώσιμοι γάμοι

14. (1) Για τη σύναψη γάμου απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που θα συνάψουν το γάμο.

(2) Δεν υπάρχει ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που θα συνάψουν το γάμο όπως απαιτεί το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αν οποιοδήποτε από αυτά:

(α) είναι ανίκανο για σύναψη γάμου πρόσωπο μέσα στην έννοια του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ή

(β) τελεί υπό πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του άλλου προσώπου, ή

(γ) έχει εξαναγκαστεί να συνάψει το γάμο με απειλή, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ανίκανο για σύναψη γάμου πρόσωπο είναι, κάθε πρόσωπο το οποίο:

(α) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16, δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, ή

(β) είναι ανίκανο κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου να αντιληφθεί και εκτιμήσει την πράξη του ούτως ώστε να συναινέσει στο γάμο, λόγω νοητικής διαταραχής ή ανεπάρκειας, ή λόγω εγκεφαλικής ή άλλης πάθησης ή ασθένειας, ή λόγω εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) απειλή συνιστά:

(α) κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που δύναται να επιφέρει φόβο στο μέσο λογικό άνθρωπο, ότι θα εκτεθεί σε άμεσο και σημαντικό κίνδυνο η ζωή, η τιμή, η ελευθερία, η σωματική ακεραιότητα ή η περιουσία του ή εκείνη των μελών της οικογένειας του, και εκ του φόβου αυτού δίδει τη συγκατάθεση του για τέλεση γάμου·

(β) κάθε νόμιμη, παράνομη ή εναντίον των χρηστών ηθών ενέργεια ή πράξη ή δήλωση που επιφέρει φόβο στο μέσο λογικό άνθρωπο και ως εκ του λόγου αυτού αποσπάται η συγκατάθεση του ενός ή και των δύο προσώπων για τέλεση γάμου.