ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
Τέλεση γάμου

9. (1) Ο γάμος τελείται στην παρουσία αμφοτέρων των προτιθέμενων να συνάψουν γάμο προσώπων με την ταυτόχρονη δήλωσή τους ότι συμφωνούν σ’ αυτό, και την ανάγνωση από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων προς αυτούς του κειμένου που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα. Η δήλωση γίνεται δημόσια και κατά πανηγυρικό τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο του Δεύτερου Πίνακα, ενώπιον δύο τουλάχιστον μαρτύρων, προς το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων που είναι υποχρεωμένος να συντάσσει αμέσως τη σχετική πράξη.

(2) Η τέλεση γάμου δυνάμει του εδαφίου (1) δεν εμποδίζει την τέλεση του ίδιου γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των μερών, και η τέλεση γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των μερών δεν εμποδίζει την τέλεση του γάμου τους δυνάμει του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, και στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις, οι γάμοι θεωρούνται ως ένας γάμος.

(3) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε μέρος που συνάπτει θρησκευτικό γάμο μέσα στην έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 17, αποστέλλει στο Ληξίαρχο πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού του εν λόγω γάμου εντός σαράντα πέντε ημερών από την τέλεση του γάμου, και κάθε εγγεγραμμένος ιερέας που τελεί τέτοιο γάμο, πληροφορεί γραπτώς το Ληξίαρχο εντός σαράντα πέντε ημερών από την εν λόγω τέλεση.

Άρνηση τέλεσης γάμου

10. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δύναται να αρνηθεί την τέλεση γάμου αν, κρίνει από τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση του ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις τέλεσης έγκυρου γάμου ή αν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα που θα καθιστούσε το γάμο ελαττωματικό.

(2) Σε περίπτωση άρνησης τέλεσης γάμου, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, οι επηρεαζόμενοι από την απόφαση του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο Οικογενειακό Δικαστήριο, προσβάλλοντας την ορθότητα της απόφασης.

Επιλογή τόπου

11. (1) Τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον τόπο τέλεσής του. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν από κοινού αίτηση στο Λειτουργό Τέλεσης Γάμων του τόπου επιλογής τους.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "τόπος τέλεσης γάμου" σημαίνει:

(α) το δήμο στον οποίο θα τελεστεί ο γάμος και ο γάμος τελείται στο γραφείο του εν λόγω δήμου·

(β) τον τόπο τέλεσης γάμου που καθορίζεται από οποιοδήποτε άλλο λειτουργό τέλεσης γάμου,

εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

(3) Για την τέλεση γάμου καταβάλλεται το καθορισμένο στο Μέρος Ι του Τρίτου Πίνακα τέλος:

Νοείται ότι τα τέλη για την τέλεση γάμου από εγγεγραμμένο ιερέα, με βάση το άρθρο 40, δε θα υπερβαίνουν σε καμιά περίπτωση τα τέλη που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα.

Πιστοποιητικό γάμου

12. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εκδίδει, αμέσως μετά την τέλεση του γάμου, πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Τύπο Γ του Πρώτου Πίνακα σε τρία αντίγραφα υπογραμμένα από τον ίδιο, από τα πρόσωπα των οποίων τέλεσε το γάμο, και από δύο τουλάχιστον από τους μάρτυρες. Το ένα αντίγραφο δίδεται στα πρόσωπα των οποίων τελέσθηκε ο γάμος, το δεύτερο αποστέλλεται μέσα σε επτά ημέρες στο Ληξίαρχο και το τρίτο καταχωρίζεται στο μητρώο που τηρείται από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων σύμφωνα με τον Τύπο Α του Τέταρτου Πίνακα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, στις περιπτώσεις όπου τα μέρη ή ένα εξ αυτών είναι υπήκοος ξένης χώρας, η οποία διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στη Δημοκρατία, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων στέλλει πιστοποιημένο από τον ίδιο αντίγραφο γάμου στην πρεσβεία ή στο προξενείο της χώρας αυτής.

(3) Το πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται είναι όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τον Τύπο Γ του Πρώτου Πίνακα.

(4) Το πιστοποιητικό γάμου δύναται να εκδίδεται στα αγγλικά, αν αυτό ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τον Τύπο Δ του Πρώτου Πίνακα.