ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΑΜΟΣ
Σύναψη γάμου

3. (1) Γάμος σημαίνει τη συμφωνία για ένωση σε γάμο που συνάπτεται μεταξύ γυναίκας και άνδρα και τελείται στην παρουσία αμφοτέρων από Λειτουργό Τέλεσης Γάμου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή από εγγεγραμμένο ιερέα σύμφωνα με τους Κανόνες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ή των δογμάτων των θρησκευτικών ομάδων που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα.

(2) Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος  ή  γραπτώς εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Εσωτερικών, προς το σκοπό αυτό, μέλος δημοτικού συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο είναι αρμόδιος Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται με απόφασή του να ανακαλέσει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) γραπτή εξουσιοδότηση.