ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γάμου Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας" σημαίνει το Ληξίαρχο Γάμων ή οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών τον οποίο ο Ληξίαρχος Γάμων ήθελε εξουσιοδοτήσει για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 8·

"Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης∙

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"Δήμος, Δήμαρχος και δημοτικό συμβούλιο" έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στους περί Δήμων Νόμους·

"διαζευκτήριο" σημαίνει διαζευκτήριο, τελικό και απόλυτο, εκδοθέν έπειτα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση·

"Δικαστήριο" σημαίνει το Οικογενειακό Δικαστήριο που καθιδρύεται δυνάμει:

(α) των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμων,

(β) των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμων, και

(γ) του άρθρου 21(Ι) Α των περί Δικαστηρίων Νόμων·

"ειδοποίηση" σημαίνει την ειδοποίηση που δίνεται δυνάμει του άρθρου 4·

"Λειτουργός Τέλεσης Γάμων" σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3 αρμόδιο λειτουργό τέλεσης γάμων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"Ληξίαρχος γάμων ή Ληξίαρχος" σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 28·

"Μητρώο" σημαίνει το μητρώο που τηρείται δυνάμει του άρθρου 28(2) και (3)·

«Οικογενειακό Δικαστήριο» σημαίνει το Οικογενειακό Δικαστήριο που καθιδρύεται δυνάμει των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμων του 1990 έως 2000·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.