Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γάμου Νόμος του 2003.