ΜΕΡΟΣ XVI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

229.—(1) Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου, που προβλέπουν την έκδοση Κανονισμών προς ρύθμιση ειδικών ή συγκεκριμένων θεμάτων, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει γενικά την εξουσία προς έκδοση Κανονισμών για ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να επιβάλλουν ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και τις δύο αυτές ποινές, για τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς αυτούς ποινικά αδικήματα.

(3) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να παρέχουν στον Έφορο την εξουσία προς επιβολή διοικητικών κυρώσεων άλλων από τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων των Κανονισμών αυτών.

(4) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς αυτούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από την ημέρα της δημοσιεύσεως τους.

Έκδοση Οδηγιών

229Α. Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διατάξεις του βασικού νόμου που προβλέπουν την έκδοση σχετικών Οδηγιών προς ρύθμιση ειδικών ή συγκεκριμένων θεμάτων, ο Έφορος δύναται να εκδίδει Οδηγίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των παρόντος Νόμου και για την εν γένει καλύτερη υλοποίηση των σκοπών του.

Καταργήσεις

230.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου αυτού, με τον παρόντα Νόμο καταργούνται οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμοι του 1984 έως 2001.

(2) Τα άρθρα 63 έως 65 του περί Ασφαλιστικών Εταιριών Νόμων του 1984 έως 2001, θα διατηρήσουν την ισχύ τους μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ το Μέρος ΧΙΙ, άρθρα 164 έως 192Α, του παρόντος Νόμου, κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Νόμου αυτού.

(3) Οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμοι του 1984 έως 2001 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά την έκταση που απαιτείται από τις διατάξεις του Μέρους XV, ανάλογα με την περίπτωση, επί των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Επιφυλάξεις

231.—(1) Οδηγίες, Αποφάσεις ή άλλες Διοικητικές Πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος καταργούμενων νόμων, που τελούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν κατά την έκταση που δεν προσκρούουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν από Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις ή άλλες Διοικητικές Πράξεις, που θα εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Πιστοποιητικά, άδειες, εγκύκλιοι ή έντυπα που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου, και που τελούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, εφόσον δεν προσκρούουν στις διατάξεις του Νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν από άλλα, που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Μητρώα, βιβλία ή καταστάσεις, που ετηρούντο από την Υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου μεταγραφούν όλα τα περιεχόμενα εις αυτά στοιχεία, στα δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενα Μητρώα, βιβλία ή καταστάσεις.

Έναρξη ισχύος

232.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.

(2) Οι διατάξεις του Μέρους ΧΙΙ, άρθρα 164 έως 192Α, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.