Επιφυλάξεις

231.—(1) Οδηγίες, Αποφάσεις ή άλλες Διοικητικές Πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος καταργούμενων νόμων, που τελούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν κατά την έκταση που δεν προσκρούουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν από Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις ή άλλες Διοικητικές Πράξεις, που θα εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Πιστοποιητικά, άδειες, εγκύκλιοι ή έντυπα που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου, και που τελούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, εφόσον δεν προσκρούουν στις διατάξεις του Νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν από άλλα, που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Μητρώα, βιβλία ή καταστάσεις, που ετηρούντο από την Υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου μεταγραφούν όλα τα περιεχόμενα εις αυτά στοιχεία, στα δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενα Μητρώα, βιβλία ή καταστάσεις.