Έναρξη ισχύος

232.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.

(2) Οι διατάξεις του Μέρους ΧΙΙ, άρθρα 164 έως 192Α, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.