Έναρξη ισχύος

232.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.

(2) Οι διατάξεις του Μέρους XII, άρθρα 164 έως 192, του παρόντος Νόμου, θα τεθούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.