ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 19(1))

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ

Οι κίνδυνοι για τους οποίους παρέχεται, σε ασφαλιστική επιχείρηση, άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών όπως

αναφέρεται στο άρθρο 19(1) του Νόμου, ταξινομούνται στους ακόλουθους κλάδους.

Ταξινόμηση των κινδύνων κατά κλάδους—

(1) «Κλάδος Ατυχημάτων» (συμπεριλαμβάνει και εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες)

(2) «Κλάδος Ασθενειών»

(3) «Κλάδος Χερσαίων Οχημάτων» (εκτός σιδηροδρομικών)

(4) «Κλάδος Σιδηροδρομικών Οχημάτων»

(5) «Κλάδος Αεροσκαφών»

(6) «Κλάδος Πλοίων» (που διακινούνται σε θάλασσες ή λίμνες ή ποταμούς ή κανάλια)

(7) «Κλάδος Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων» (συμπεριλαμβάνονται τα εμπορεύματα, οι αποσκευές και κάθε άλλο αγαθό)

(8) «Κλάδος Πυρκαγιάς και Στοιχείων της Φύσης» (εξαιρούνται τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία προσφέρεται κάλυψη από τους κλάδους (3) μέχρι (7).

(9) «Κλάδος Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία» (εξαιρούνται τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία προσφέρεται κάλυψη από τους κλάδους (3) μέχρι (7).

(10) «Κλάδος Ευθύνης από Μηχανοκίνητα Οχήματα»

(11) «Κλάδος Ευθύνης από Αεροσκάφη»

(12) «Κλάδος Ευθύνης Σκαφών»

(13) «Κλάδος Γενικής Ευθύνης»

(14) «Κλάδος Πιστώσεων»

(15) «Κλάδος Εγγυήσεων»

(16) «Κλάδος Οικονομικής Απώλειας Ποικίλης Φύσης»

(17) «Κλάδος Νομικής Προστασίας»

(18) «Κλάδος Βοήθειας»

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών που παρέχεται σε ασφαλιστική επιχείρηση για την άσκηση ταυτόχρονης

εργασίας σε περισσότερους από έναν κλάδους θα αποκαλείται συνοπτικά ως—

(α) «Ασφάλιση Ατυχημάτων και Ασθενειών» όταν ασκεί εργασίες στους κλάδους 1 και 2.

(β) «Ασφάλιση Οχημάτων» όταν ασκεί εργασίες στον κλάδο 1 (κίνδυνος τραυματισμού επιβατών μόνο), καθώς

και στους κλάδους 3,7 και 10.

(γ) «Ασφάλιση Θαλάσσης και Μεταφορών» όταν ασκεί εργασίες στον κλάδο 1 (κίνδυνος τραυματισμού

επιβατών μόνο), καθώς και στους κλάδους 4, 6, 7 και 12.

(δ) «Ασφάλιση Αεροσκαφών» όταν ασκεί εργασίες στον κλάδο 1 (κίνδυνος τραυματισμού επιβατών μόνο),

καθώς και στους κλάδους 5, 7 και 11.

(ε) «Ασφάλιση Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία» όταν ασκεί εργασίες στους κλάδους 8 και

9.

(στ) «Ασφάλιση Ευθύνης» όταν ασκεί εργασίες στους κλάδους 10, 11, 12 και 13.

(ζ) «Ασφάλιση Πιστώσεων και Εγγυήσεων» όταν ασκεί εργασίες στους κλάδους 14 και 15.

(η) «Ασφαλίσεις Γενικής Φύσεως» όταν ασκεί εργασίες σε όλους τους κλάδους που αναφέρονται στο Μέρος Α

του παρόντος Παραρτήματος.

 

ΜΕΡΟΣ Γ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

(1) Ο κλάδος βοήθειας περιλαμβάνει τη βοήθεια που παρέχεται σε πρόσωπα τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης ή διατήρησης σε λειτουργήσιμη κατάσταση του μηχανοκίνητου οχήματος, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, καθώς και την υπό μορφή μεσολάβησης, απλή υπόδειξη ή παροχή βοήθειας.

(2) Η βοήθεια συνίσταται στην ανάληψη έναντι προηγούμενης καταβολής ασφαλίστρου της υποχρέωσης για άμεση παροχή βοήθειας στο δικαιούχο, όταν αυτός περιέρχεται σε δυσχερή θέση λόγω τυχαίου γεγονότος, στις περιπτώσεις και με τους όρους που προβλέπει το ασφαλιστήριο.

(3) Η βοήθεια μπορεί να παρέχεται σε χρήμα ή σε είδος. Οι παροχές σε είδος μπορούν να συνίστανται και στη χρησιμοποίηση του προσωπικού ή υλικού τα οποία ανήκουν στην ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει τη βοήθεια.

(4) Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης μηχανοκίνητου οχήματος στη Δημοκρατία, η παροχή βοήθειας, που σχετίζεται με τις ακόλουθες εργασίες, εμπίπτει στον κλάδο βοήθειας όταν αυτές προσφέρονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις—

(α) Την επιτόπου επισκευή για την οποία η ασφαλιστική επιχείρηση, που παρέχει την κάλυψη, χρησιμοποιεί στις περισσότερες περιπτώσεις δικό της προσωπικό και υλικό·

(β) τη μεταφορά του οχήματος στον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του και την πιθανότητα να μεταφερθεί ο οδηγός και οι επιβάτες με το ίδιο, αν είναι δυνατό, μεταφορικό μέσο στον πλησιέστερο τόπο απ' όπου θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλα μέσα·

(γ) τη μεταφορά του οχήματος από σημείο εντός της Δημοκρατίας, ενδεχομένως μαζί με τον οδηγό και τους επιβάτες, μέχρι την κατοικία τους, το σημείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισμό τους εντός της Δημοκρατίας.

 

ΜΕΡΟΣ Δ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(1) Ο κλάδος νομικής προστασίας σημαίνει τη συμβατική δέσμευση, έναντι καταβολής ασφαλίστρου, της ασφαλιστικής επιχείρησης, για την ανάληψη των δικαστικών εξόδων και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που απορρέουν άμεσα από το εν λόγω ασφαλιστήριο με σκοπό—

(α) Την εξασφάλιση αποζημίωσης σε σχέση με ζημιά που υπέστη ο ασφαλισμένος ή σωματική βλάβη, είτε ως αποτέλεσμα εξώδικου συμβιβασμού, είτε ως αποτέλεσμα αστικής ή ποινικής διαδικασίας·

(β) την υπεράσπιση ή την εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε αστική, ποινική, διοικητική ή άλλη διαδικασία σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση η οποία εγείρεται εναντίον του.

(2) Δεν εμπίπτει στον κλάδο νομικής προστασίας—

(α) Η υπεράσπιση ή εκπροσώπηση από ασφαλιστική επιχείρηση ασφαλισμένου της σε σχέση με ασφαλιστήριο ευθύνης για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων της επιχείρησης·

(β) η ασφάλιση νομικής προστασίας σε σχέση με διαφορές ή κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση θαλάσσιων πλοίων ή σχετίζονται με τη χρήση αυτή.

(3) Η ασφάλιση νομικής προστασίας αποτελεί αντικείμενο είτε αυτοτελούς ασφαλιστηρίου διαφορετικού από εκείνο που συνάπτεται για άλλους κλάδους, είτε αντικείμενο αυτοτελούς ειδικού κεφαλαίου εντός ενιαίου ασφαλιστηρίου, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ρητά, η φύση της κάλυψης της νομικής προστασίας που παρέχεται καθώς και το σχετικό ασφάλιστρο.

(4) Το ασφαλιστήριο πρέπει να αναγνωρίζει ρητά τα ακόλουθα—

(α) Το δικαίωμα του ασφαλισμένου να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο του—

(i) σε κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, για να υπερασπίσει ή να εκπροσωπήσει τον ασφαλισμένο ή να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του·

(ii) για την υπεράσπιση των συμφερόντων του οποτεδήποτε ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων·

(β) το δικαίωμα του ασφαλισμένου να προσφεύγει στην ακόλουθη διαδικασία—

(i) σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη διαφύλαξης των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον δικαστηρίου, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της επιλογής του, σχετικά με την ανάγκη ή μη της λήψης τέτοιων μέτρων·

(ii) αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση αυτή ή αν η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι η γνωμοδότηση απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, το θέμα παραπέμπεται για απόφαση σε διαιτητή, που διορίζεται από κοινού από τα δύο μέρη·

(iii) σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή, ο διορισμός του γίνεται σύμφωνα με τον περί Διαιτησίας Νόμο·

(iv) οι δαπάνες για τις πιο πάνω ενέργειες βαρύνουν την ασφαλιστική επιχείρηση, μόνο σε περίπτωση που οι ενέργειες αυτές κριθούν αναγκαίες για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του ασφαλισμένου, διαφορετικά κατανέμονται εξίσου μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλισμένου·

(ν) η πιο πάνω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το δικαίωμα του ασφαλισμένου να προσφύγει στο δικαστήριο·

(νi) αν ο ασφαλισμένος, παρά την αντίθετη απόφαση του διαιτητή, προσφύγει σε δικαστήριο, βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες σε περίπτωση που η απόφαση του διαιτητή είναι εξ' ολοκλήρου σε βάρος του, διαφορετικά οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου·

(γ) την ανάγκη αναφοράς του ονόματος και άλλων αναγκαίων στοιχείων της νομικά αυτοτελούς εταιρείας που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (6) του Μέρους αυτού, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της.

(5) Κάθε φορά που ανακύπτει σύγκρουση συμφερόντων ή διαφωνία όσον αφορά τη διευθέτηση της διαφοράς, η ασφαλιστική επιχείρηση που προσφέρει κάλυψη νομικής προστασίας ή οποιοσδήποτε λειτουργός του τμήματος απαιτήσεων της, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παράγραφο (4).

(6) Η ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί στη Δημοκρατία τον κλάδο νομικής προστασίας, οφείλει να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας—

(α) Υποχρεούται να διασφαλίζει ότι κανένα μέλος του προσωπικού της που ασχολείται με το χειρισμό απαιτήσεων του κλάδου νομικής προστασίας ή την παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές, δεν ασκεί συγχρόνως παρόμοια δραστηριότητα—

(i) σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο που ασκεί η ίδια η ασφαλιστική επιχείρηση, σε περίπτωση που ασκεί και άλλους κλάδους επιπρόσθετα με τον κλάδο νομικής προστασίας· ή

(ii) σε περίπτωση εξειδικευμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, σε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με αυτή, με οικονομικούς, εμπορικούς ή διοικητικούς δεσμούς και η οποία ασκεί ένα ή περισσότερους ασφαλιστικούς κλάδους επιπρόσθετα με τον κλάδο νομικής προστασίας· ή

(β) υποχρεούται να αναθέτει τη διαχείριση των απαιτήσεων που εγείρονται σε σχέση με τον κλάδο νομικής προστασίας σε μια νομικά αυτοτελή εταιρεία με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμού.

Αν η εταιρεία αυτή συνδέεται με οικονομικούς, εμπορικούς ή διοικητικούς δεσμούς με άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, που ασκεί ένα ή περισσότερους κλάδους ασφάλισης, τα μέλη του προσωπικού της εν λόγω εταιρείας, τα οποία ασχολούνται με τη διαχείριση απαιτήσεων του κλάδου νομικής προστασίας ή την παροχή νομικών συμβουλών, σχετικά με τη διαχείριση αυτή, δεν επιτρέπεται να ασκούν συγχρόνως την ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα για την άλλη επιχείρηση. Οι ίδιες απαγορεύσεις ισχύουν και για τα μέλη της διεύθυνσης και διοίκησης της εταιρείας· ή

(γ) πρέπει να προβλέπει στη σύμβαση το δικαίωμα του ασφαλισμένου να αναθέτει σε δικηγόρο της επιλογής του, την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή κατά την οποία δικαιούται να ζητήσει παρέμβαση της ασφαλιστικής επιχείρησης δυνάμει του ασφαλιστηρίου.

(7) Οι διατάξεις της παραγράφου 4(α) σε σχέση με το δικαίωμα του ασφαλισμένου να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο του δεν εφαρμόζονται αν τηρούνται σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η ασφαλιστική κάλυψη περιορίζεται σε υποθέσεις που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση μηχανοκίνητου οχήματος στο έδαφος της Δημοκρατίας·

(β) η ασφαλιστική κάλυψη συνδέεται με ασφαλιστήριο που παρέχει βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης σε σχέση με μηχανοκίνητο όχημα·

(γ) ούτε η ασφαλιστική επιχείρηση του κλάδου νομικής προστασίας ούτε η ασφαλιστική επιχείρηση του κλάδου βοήθειας ασκεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό κλάδο ευθύνης·

(δ) λαμβάνονται μέτρα ώστε η παροχή νομικών συμβουλών και η εκπροσώπηση καθενός των διαδίκων σε περίπτωση διαφοράς να εξασφαλίζονται από δικηγόρους τελείως ανεξάρτητους, εφόσον οι εν λόγω διάδικοι είναι ασφαλισμένοι σε σχέση με νομική προστασία από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση.

Η πιο πάνω εξαίρεση δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παραγράφου 6.