ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 19(1))

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ

Οι κίνδυνοι για τους οποίους παρέχεται, σε ασφαλιστική επιχείρηση, άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών όπως

αναφέρεται στο άρθρο 19(1) του Νόμου, ταξινομούνται στους ακόλουθους κλάδους:

(1) «Κλάδος Ασφάλισης Ζωής»

(2) «Κλάδος Γάμου και Γεννήσεως»

(3) «Κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής Συνδεδεμένων με Επενδύσεις»

(4) «Κλάδος Ασφάλισης Υγείας»

(5) «Κλάδος Τοντίνας»

(6) «Κλάδος Εξαγοράς Κεφαλαίου (Capital Redemption)»

(7) «Κλάδος Διαχειρίσεως Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων ή Κεφαλαίων»

(8) «Κλάδος Ομαδικών Προγραμμάτων Πρόνοιας»

(9) «Κλάδος Παρόμοιων Εργασιών με την Κοινωνική Ασφάλιση»

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΝΤΙΝΑΣ

Η εφαρμογή του συστήματος της τοντίνας οδηγεί στη συγκρότηση ομάδων με βάση την ηλικία, με σκοπό όχι την

κάλυψη κινδύνων αλλά τη συμμετοχή των επιζώντων της ομάδας εις την κατανομή του κεφαλαίου.

(1) Το ποσό που αναλογεί στον κάθε επιζώντα ή άλλο δικαιούχο στο τέλος της περιόδου που αναφέρεται στο

ασφαλιστικό συμβόλαιο αυξάνεται—

(α) Με την αύξηση του αριθμού των αποθανόντων και

(β) με την κατανομή μεταξύ των επιζώντων των κερδών από την επένδυση του κεφαλαίου, στο τέλος της

προκαθορισμένης περιόδου.

(2) Δεν επιτρέπεται από κανένα οποιουδήποτε είδους δανεισμός από το συγκροτούμενο κεφάλαιο ούτε η

επιστροφή συνεισφορών ή μέρους αυτών σε περίπτωση αποχώρησης οποιουδήποτε συμμετέχοντος από την

ομάδα μέσα στην προκαθορισμένη περίοδο.