ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 32(1))

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η νομική μορφή που πρέπει να έχει μια ασφαλιστική επιχείρηση που έχει έδρα σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για σκοπούς άσκησης ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32(1), είναι οι ακόλουθες:

(1) Όσον αφορά το Βασίλειο του Βελγίου: «société anonyme», «naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/ commanditaire vennootschap op aandelen», «association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging», «société coöpératieve/ coöperatieve vennootschap»·

(2) όσον αφορά το Βασίλειο της Δανίας: «aktieselskaber», «gensidige selskaber»·

(3) όσον αφορά την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-versicherungsunternehmen»·

(4) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Γαλλίας: «société anonyme», «société d' assurance mutuelle»· «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale»· «institution de prévoyance régie par la code rural» καθώς και «mutuelles régies par le code de la mutualité»·

(5) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»·

(6) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Ιταλίας: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua de assicurazione»·

(7) όσον αφορά το Δουκάτο του Λουξεμβούργου: «société anonyme», «société en commandite par actions», «association d'assurances mutuelles», «société coopérative»·

(8) όσον αφορά το Βασίλειο της Ολλανδίας: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»·

(9) όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the industrial and Provident Societies Acts», «societies registered under the Friendly Societies Acts», «the association of underwriters known as Lloyd's»·

(10) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Ελλάδος: «ανώνυμη εταιρεία», «αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός»·

(11) όσον αφορά το Βασίλειο της Ισπανίας: «sociedad anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa»·

(12) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Πορτογαλίας: «sociedade anónima», «mútua de seguros»·

(13) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Αυστρίας: «aktiengesellschaft, versicherungsverein auf gegenseitigkeit»·

(14) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Φινλανδίας: «keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/ föorsäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/ försäkringsförening»·

(15) όσον αφορά το Βασίλειο της Σουηδίας: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga försäkringsbolag», «understödsföreningar»·

(16) όσον αφορά το Βασίλειο της Νορβηγίας: «aksjeselskaper, ajensidige selskaper»·

(17) όσον αφορά το Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν: «aktienngesellschaft, genossenschaft, stiftung»·

(18) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Ισλανδίας: «hlutafelag, gagnkvaemt félag»·

(19) όσον αφορά την Ελβετική Συνομοσπονδία: «aktiengesellschaft/société anonyme/sociétá anonima», «genossenschaft/société coopérative/sociétá coopérativa, stiftung/fontation/fondazione»·

(20) όσον αφορά την Δημοκρατία της Τσεχίας:«akciová společnost»·

(21) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Εσθονίας: «aktsiaselts»·

(22)  όσον αφορά την Δημοκρατία της Λεττονίας: «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»·

(23) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Λιθουανίας: «akcinė  bendrovė», «uždaroji akcinė bendrovė»·

(24) όσον αφορά την Δημοκρατία της Ουγγαρίας: «biztosító részvénytársaság», «biztosító  szövetkezet», «harmadik országbelibiztosító magyarországi fióktelepe»·

(25) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Μάλτας: «limited liabilitycompany/kumpannija tà responsabbiltà limitata»·

(26) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Πολωνίας: «spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»·

(27) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Σλοβενίας: «delniška družba»·

(28) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Σλοβακίας: «akciová spoločnost·

(29) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: “акционерно дружество”, “взаимозастрахователна кооперация”·

(30) όσον αφορά τη Ρουμανία: “societăți pe acțiuni”, “societăți mutual”·

(31) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Κροατίας: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”.