Καταργήσεις

230.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου αυτού, με τον παρόντα Νόμο καταργούνται οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμοι του 1984 έως 2001.

(2) Τα άρθρα 63 έως 65 του περί Ασφαλιστικών Εταιριών Νόμων του 1984 έως 2001, θα διατηρήσουν την ισχύ τους μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ το Μέρος ΧΙΙ, άρθρα 164 έως 192Α, του παρόντος Νόμου, κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Νόμου αυτού.

(3) Οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμοι του 1984 έως 2001 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά την έκταση που απαιτείται από τις διατάξεις του Μέρους XV, ανάλογα με την περίπτωση, επί των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ασφαλιστικών επιχειρήσεων.