Έκδοση Οδηγιών

229Α. Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διατάξεις του βασικού νόμου που προβλέπουν την έκδοση σχετικών Οδηγιών προς ρύθμιση ειδικών ή συγκεκριμένων θεμάτων, ο Έφορος δύναται να εκδίδει Οδηγίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των παρόντος Νόμου και για την εν γένει καλύτερη υλοποίηση των σκοπών του.