Έκδοση Κανονισμών

229.—(1) Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου, που προβλέπουν την έκδοση Κανονισμών προς ρύθμιση ειδικών ή συγκεκριμένων θεμάτων, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει γενικά την εξουσία προς έκδοση Κανονισμών για ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να επιβάλλουν ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και τις δύο αυτές ποινές, για τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς αυτούς ποινικά αδικήματα.

(3) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να παρέχουν στον Έφορο την εξουσία προς επιβολή διοικητικών κυρώσεων άλλων από τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων των Κανονισμών αυτών.

(4) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς αυτούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από την ημέρα της δημοσιεύσεως τους.