Γενική προθεσμία προς συμμόρφωση

228. Εφόσον δεν προβλέπεται άλλη ειδική προθεσμία προς συμμόρφωση στις προηγούμενες διατάξεις του Μέρους αυτού, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Νόμου αυτού μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.