Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου

51.—(1) Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα δύναται να αναλάβει τραπεζικός οργανισμός που έχει την έδρα του στη Δημοκρατία ή είναι εγκατεστημένος σε αυτή με μορφή υποκαταστήματος ή κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο νομικό πρόσωπο με έδρα στη Δημοκρατία, το οποίο παρέχει επαρκείς χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά.

Υποκατάσταση Θεματοφύλακα

52.—(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου που το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή κυπριακών κινητών αξιών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του. Ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως και την ανάκληση ή παραίτηση του υποκατάστατού του.

(5) Ο Θεματοφύλακας δεν επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο τη διενέργεια ελέγχου της δραστηριότητας της Εταιρείας Διαχειρίσεως και της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

53.—(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία του, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Ο Θεματοφύλακας υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εκτός αν αυτές είναι αντίθετες προς το νόμο ή τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από το Θεματοφύλακα των εντολών της.

(3) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να μεριμνά ώστε η Εταιρεία Διαχειρίσεως να του παρέχει κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο καθηκόντων και υποχρεώσεών του, η δε Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να παρέχει στο Θεματοφύλακα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ειδικότερες υποχρεώσεις ελέγχου του Θεματοφύλακα

54.—(1) Ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στα άρθρα 106(2), 107 και 108(2) εκθέσεις και καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου—

(α) Η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση των μεριδίων·

(β) ο υπολογισμός της αξίας τους·

(γ) η διανομή των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, στις συνήθεις προθεσμίες.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

55.—(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως και των μεριδιούχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(2) Οι μεριδιούχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλειά του προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 52 τη φύλαξη στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ανεξαρτησία Θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχειρίσεως

56.—(1) Δε δύναται να ασκεί τα καθήκοντα Εταιρείας Διαχειρίσεως και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα η ίδια εταιρεία.

(2) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων.

(3) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση της πιο πάνω διάταξης δύνανται να καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Παραίτηση Θεματοφύλακα

57.—(1) Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του στην Εταιρεία Διαχειρίσεως τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως γνωστοποιεί το γεγονός στην Επιτροπή και προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

(3) Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως καθυστερεί αδικαιολόγητα να προτείνει νέο Θεματοφύλακα, αυτός διορίζεται από την Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υπό παραίτηση Θεματοφύλακα.

(4) Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να διορίσει ως Θεματοφύλακα τον προτεινόμενο από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, αλλά ενεργεί όπως το συμφέρον των μεριδιούχων κατά περίπτωση το επιβάλλει.

(5) Μετά το διορισμό του νέου Θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς του παραδίδει βάσει πρωτοκόλλου, τα υπό τη φύλαξή του στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(6) Ο Θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(7) Η παραίτηση και αντικατάσταση του Θεματοφύλακα επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αντικατάσταση Θεματοφύλακα με απόφαση της Επιτροπής

58.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, ο Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή ενεργεί προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ως εκπροσώπου των μεριδιούχων.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον ζητήσει αντικατάσταση του Θεματοφύλακα οφείλει να προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παλαιού και να ενημερώνει σχετικά το Θεματοφύλακά του.

(4) Για την περίπτωση της αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (7) του άρθρου 57.