ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

51. Το Συμβούλιο έχει εξουσία, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς που να διέπουν ή ρυθμίζουν όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτεί ή είναι δεκτικό καθορισμού·

(β) τη ρύθμιση της διαδικασίας των συνεδριάσεων του Συμβουλίου·

(γ) τους τύπους, τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενων αιτήσεων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού και της ετήσιας άδειας που εκδίδεται από το Συμβούλιο·

(δ) τον καθορισμό των διάφορων τελών ή επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή αποτελούν ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας από το Συμβούλιο·

(ε) τη δεοντολογία ειδικότερα η οποία πρέπει να τηρείται από τους εγγεγραμμένους εργολήπτες και την πειθαρχική διαδικασία εκδίκασης των πειθαρχικών αδικημάτων·

(στ) τη διενέργεια εξετάσεων που απαιτούνται ή επιτρέπονται από τον παρόντα Νόμο·

(ζ) τους όρους της υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου, ιδιαίτερα τα του διορισμού, προαγωγής, αφυπηρέτησης, της πειθαρχίας και του πειθαρχικού ελέγχου αυτών, της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και των ωφελημάτων αφυπηρέτησης αυτών ή άλλων παρεμφερών δικαιωμάτων ή χορηγημάτων·

(η) την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Συμβουλίου, καθώς και την εν γένει οικονομική διαχείριση αυτού·

(θ) κάθε άλλο θέμα ή ζήτημα συμπληρωματικό ή παρεμφερές με τα πιο πάνω απαριθμούμενα ή το οποίο συντελεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ειδική Άδεια

52.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ζητήσει και λάβει υπόψη τις απόψεις και θέσεις του Συμβουλίου, μπορεί να χορηγήσει σε εγγεγραμμένο στο μητρώο εργολήπτη ή σε φυσικά πρόσωπα, ή οργανισμούς ή εταιρείες της αλλοδαπής, αναγνωρισμένης φήμης και ικανότητας σχετικά με τις εργασίες τους και την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, ειδική άδεια για την υποβολή προσφοράς και μελέτης, η οποία δυνατό να εκπονήθηκε από τον ίδιο τον υποβάλλοντα την προσφορά και σε περίπτωση κατακύρωσης της προσφοράς ειδική άδεια για την εκτέλεση και επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου, όπως αυτό θα περιγράφεται στην εκδοθεισόμενη άδεια, για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους, τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να επιβάλει σε κάθε περίπτωση περιλαμβανομένου απαραίτητα και όρου, στην περίπτωση που το έργο θα εκτελεστεί από μη εγγεγραμμένο στο μητρώο εργολήπτη, όπως το έργο εκτελεσθεί σε συνεργασία με εργολήπτη εγγεγραμμένο και κάτοχο ετήσιας άδειας της τάξης και της κατηγορίας του έργου που θα εκτελεστεί.

(2) Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας απαιτείται η υποβολή στο Συμβούλιο γραπτής αίτησης στο καθορισμένο για το σκοπό αυτό έντυπο συνοδευόμενο, από το καθορισμένο τέλος εξέτασης της αίτησης.

(3) Ευθύς ως κοινοποιηθεί προς αυτό η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο προβαίνει στην καταχώρηση της σε ειδικό μητρώο και εκδίδει χωρίς απολύτως οποιοδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, εξαιρουμένης της καταβολής τελών, ειδική άδεια σε καθορισμένο τύπο στην οποία ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο στην ειδική άδεια που έχει εκδώσει.

(4) Η υπό του Συμβουλίου αναφερόμενη στο εδάφιο (3) ειδική άδεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό όσο και για την ανάληψη και εκτέλεση του αναφερομένου στην άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου έργου.

Παροχή υπηρεσιών

52Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 52, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους και κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους, εφόσον το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία και παρέχει νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος υπηρεσίες εργολήπτη, δύναται να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στη Δημοκρατία εφόσον γνωστοποιήσει προηγουμένως στο Συμβούλιο την πρόθεσή του για ανάληψη έργου, συμπληρώνοντας το καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο:

Νοείται ότι, πρόσωπο που στο κράτος μέλος καταγωγής του δικαιούται να παρέχει νόμιμα μόνο κάποιες κατηγορίες εργασιών εργολήπτη, δύναται να παρέχει στη Δημοκρατία μόνο υπηρεσίες των ίδιων αυτών κατηγοριών.

(2)  Εργολήπτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία μέσω της εγκατάστασής του σε άλλο κράτος μέλος όπου τηρείται μητρώο εγγεγραμμένων εργοληπτών, πρέπει να παρουσιάζει τα επίσημα στοιχεία εγγραφής του στο εν λόγω μητρώο.

(3) Εργολήπτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να αναρτά στο εργοτάξιο του έργου το οποίο εκτελεί και να διατηρεί αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και σε περίοπτη θέση, πινακίδα στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτους χαρακτήρες το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του εργολήπτη, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθοριστούν.

(4) Το Συμβούλιο, δυνάμει των εξουσιών που του παρέχει ο παρών Νόμος, δύναται να διεξάγει ελέγχους στο στάδιο της εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Επίδοση εγγράφων

53.—(1) Ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, διατάγματα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα των οποίων απαιτείται ή επιτρέπεται η επίδοση δυνάμει του παρόντος Νόμου μπορούν να επιδίδονται-

(α) Με την παράδοση αυτών στα πρόσωπα ή στην κατοικία των προσώπων στα οποία απευθύνονται, ή

(β) όταν αυτά απευθύνονται στον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο υποστατικού, με την παράδοση αυτών ή ακριβούς αντιγράφου τους σε κατάλληλο για σκοπούς επίδοσης πρόσωπο που βρίσκεται στο υποστατικό, ή αν δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο στο υποστατικό με την επικόλλησή τους σε περίοπτο μέρος του υποστατικού, ή

(γ) μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή που απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική του διεύθυνση στην Κύπρο.

(2) Οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο μπορεί-

(α) Σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, να επιδίδεται ή αποστέλλεται στο γραμματέα ή άλλο αρμόδιο υπάλληλο αυτής,

(β) σε περίπτωση συνεταιρισμού (partnership) να επιδίδεται ή αποστέλλεται σε οποιοδήποτε μέλος του συνεταιρισμού ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διαχείριση των εργασιών του συνεταιρισμού.

(3) Όταν οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε, λαμβανομένης υπόψη της ταχυδρομικής πρακτικής, να μπορεί να παραληφθεί κατά ή πριν από την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία αυτό απαιτείται να επιδοθεί.

Αναπροσαρμογή των ποσών των Πινάκων

54. Κατά τον υπολογισμό οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών που αναφέρονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου, είναι νόμιμο για το Συμβούλιο να αναπροσαρμόζει τα ποσά αυτά κάθε δύο έτη, με βάση το λόγο τον οποίο έχει ο δείκτης τιμών του τομέα κατασκευών του τμήματος Στατιστικής και Ερευνών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία προς τον αντίστοιχο δείκτη κατά την 1η Ιανουαρίου 1995.

Νοείται ότι όταν πρόκειται για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί στο έδαφος της Δημοκρατίας, τα ποσά που αναφέρονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου θα αναπροσαρμόζονται περαιτέρω με βάση τη δαπάνη ή την αξία έργων αντίστοιχης κατηγορίας, τάξης και είδους, που εκτελούνται στη Δημοκρατία.