ΜΕΡΟΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και επιφυλάξεις

55.—(1) Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμοι του 1973 μέχρι 1995 καταργούνται.

(2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμων του 1973 μέχρι 1995 (οι οποίοι στο παρόν Μέρος θα αναφέρονται ως οι καταργηθέντες νόμοι)-

(α) Οποιοιδήποτε κανονισμοί, διατάγματα ή άλλες κανονιστικές πράξεις που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσουν να ισχύουν και να θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός στην έκταση που αντιφάσκουν με τον παρόντα Νόμο, καταργηθούν ή αντικατασταθούν με άλλους ή άλλες που θα γίνουν ή θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) οποιαδήποτε εγγραφή εργολήπτη, πιστοποιητικό εγγραφής ή ετήσια άδεια που έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και ισχυρή και θα θεωρείται ότι έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός αν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) οποιαδήποτε εγγραφή εργολήπτη στο Μητρώο ή ετήσια άδεια που έγινε ή εκδόθηκε νόμιμα δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν μπορεί να ακυρωθεί ή υποβιβαστεί ως αποτέλεσμα της έλλειψης ή της διαφοροποίησης προσόντος ή κριτηρίου που γίνεται για πρώτη φορά με τον παρόντα Νόμο·

(δ) το υφιστάμενο αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου Συμβούλιο Εγγραφής Εργοληπτών θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, τα δε υφιστάμενα

μέλη του θα συνεχίσουν να κατέχουν τη θέση τους μέχρι να λήξει η θητεία τους για την οποία έχουν διοριστεί.

Μεταβατικές διατάξεις

56.—(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενο Συμβούλιο καθίσταται αυτομάτως ο νόμιμος ιδιοκτήτης, δικαιούχος ή οφειλέτης, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε περιουσιακού στοιχείου, δικαιώματος, απαίτησης, οφειλής ή υποχρέωσης που αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια ισχύος των καταργηθέντων νόμων.

(2) Το Μητρώο Εργοληπτών το οποίο ετηρείτο σύμφωνα με τους καταργηθέντες νόμους θα λογίζεται ότι αποτελεί μέρος του Μητρώου που θα τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε έγγραφο το οποίο αναφέρεται σε κάποια διάταξη των καταργηθέντων νόμων θα ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Νόμου.

(4) Όλοι οι δυνάμει των καταργηθέντων νόμων διορισμοί υπαλλήλων ή εξουσιοδοτημένων λειτουργών οι οποίοι ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να έχουν ανάλογη ισχύ.

(5) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 55, αιτήσεις των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Όταν οποιαδήποτε χρονική προθεσμία που προβλέπεται στους καταργηθέντες νόμους είχε ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να τρέχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νόμο, ο παρών Νόμος θα έχει εφαρμογή ως αν η αντίστοιχη αυτή διάταξη είχε τεθεί σε ισχύ κατά τη στιγμή που άρχισε να τρέχει η περίοδος ή η προθεσμία αυτή.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου

57. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.