ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 2 και 32(2))

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Είδη Έργων Συνηθισμένα: δηλαδή, οικιστικές μονάδες, γραφεία, καταστήματα ή κτίρια αποτελούμενα κυρίως από οικιστικές μονάδες τα οποία συμπεριλαμβάνουν μονάδες γραφείων και καταστημάτων κλπ. Βιομηχανικά: δηλαδή, εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες κλπ. Δημόσιας χρήσης: δηλαδή, σχολεία, κέντρα αναψυχής, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, θέατρα, ναοί κλπ.
Τάξεις Έργων

Πέμπτη

Τάξη

Εμβαδόν

300 τ.μ.

Εμβαδόν

450 τ.μ.

Εμβαδόν

150 τ.μ.

Συνολικής αξίας μέχρι 25.000 λιρών
Τέταρτη Τάξη 1.000 τ.μ. 1.500 τ.μ. 500 τ.μ. Συνολικής αξίας μέχρι 200.000 λιρών
Τρίτη Τάξη 4.000 τ.μ. 7.000 τ.μ. 2.000 τ.μ. Συνολικής αξίας μέχρι 650.000 λιρών
Δευτέρα Τάξη 10.000 τ.μ. Οποιουδήποτε μεγέθους 5.000 τ.μ. Συνολικής αξίας μέχρι 1.600.000 λιρών
Πρώτη Τάξη Οποιουδήποτε μεγέθους Οποιουδήποτε μεγέθους Οποιουδήποτε μεγέθους Οποιασδήποτε αξίας

Σημειώσεις:

(1) Τα γράμματα "τ.μ." σημαίνουν τετραγωνικά μέτρα.

(2) Για σκοπούς του παρόντος Πίνακα "δημόσιας χρήσης κτίρια", σημαίνει κτίρια τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιούνται από, ή να προσέρχεται σ' αυτά το κοινό ή στα οποία θα διαμένει ή θα τα χρησιμοποιεί κατά την κρίση του Συμβουλίου, μεγάλος αριθμός προσώπων.

(3) Για σκοπούς υπολογισμού του εμβαδού που αναφέρεται στον παρόντα Πίνακα θα λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό του οικοδομικού έργου για το οποίο εκδόθηκε η πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής, περιλαμβανομένου και του εμβαδού των υπόγειων και οποιωνδήποτε άλλων καλυμμένων χώρων.

(4) Για σκοπούς υπολογισμού του ποσού που αναφέρεται στον παρόντα Πίνακα αναφορικά με τα τεχνικά έργα, θα λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το μέγεθος του έργου, για το οποίο εκδόθηκε άδεια από την αρμόδια αρχή.

(5) Η συνολική αξία ενός τεχνικού έργου που αναφέρεται στον παρόντα Πίνακα είναι η εκτίμηση της αξίας του εκπονήσαντος το έργο αυτό Αρχιτέκτονος ή Πολιτικού Μηχανικού ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του ολόκληρο το μέγεθος του έργου. Νοείται ότι το Συμβούλιο θα δύναται να διαφοροποιήσει τελεσίδικα την αξία αυτή αν τα στοιχεία που έχει ενώπιον του δικαιολογούν τούτο.

(6) Στις περιπτώσεις εκτέλεσης Οικοδομικών Έργων για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, για σκοπούς υπολογισμού του εμβαδού που αναφέρεται στον παρόντα Πίνακα:

(α) Στις περιπτώσεις προσθήκης, σε επαφή με υφιστάμενα κτίρια, θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εμβαδόν της προσθήκης και των υφιστάμενων κτιρίων.

(β) Στις περιπτώσεις ανεξάρτητου έργου, που δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο υφιστάμενα κτίρια θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εμβαδόν του έργου.

(γ) Στις περιπτώσεις μετατροπής ή επιδιορθώσεων σε υφιστάμενα κτίρια θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εμβαδόν των υφιστάμενων κτιρίων:

Νοείται ότι όπου το (α), (β), και (γ), συνυπάρχουν σε ένα έργο, θα υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν.

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδόθηκε πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής αναφορικά με κάποιο οικοδομικό έργο, το Συμβούλιο αποφασίζει για την κατηγορία και την τάξη του από τα στη διάθεση του στοιχεία.