ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 15(1) και 32(3))

ΜΕΡΟΣ I

 

ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας άδειας—

 

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει αναλάβει ως εργοδηγός ή να έχει αναλάβει την τεχνική ευθύνη σε εγγεγραμμένο εργολήπτη τουλάχιστο τέταρτης τάξης οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, ολοκληρωμένων έργων συνολικής δαπάνης τουλάχιστο τριακόσιων χιλιάδων λιρών από τα οποία το ένα έργο να είναι δαπάνης τουλάχιστον εκατό χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας για μεν οικοδομικά έργα τουλάχιστο δύο χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον έξι χιλιάδων λιρών και

(γ) να έχει τα απαιτούμενα από το άρθρο 15 του Νόμου προσόντα και πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα.

ΜΕΡΟΣ II

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋποθέσεις χορήγησης ετησίας άδειας—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Αν είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού, ή αρχιτέκτονα, ή κάτοχος διπλώματος σε συναφή ειδίκευση, ή απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής σε συναφή ειδίκευση, απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας ή απόφοιτος του Συστήματος Μαθητείας, να έχει αναλάβει την επιστασία ή την τεχνική ευθύνη ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργων συνολικής δαπάνης τουλάχιστο, τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι δαπάνης τουλάχιστον εκατό πενήντα χιλιάδων λιρών ή να έχει εκτελέσει ως εγγεγραμμένος εργολήπτης οικοδομικά ή τεχνικά έργα ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον εκατό πενήντα χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης, για μεν οικοδομικά έργα τουλάχιστο τριάντα πέντε χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων, λιρών αν όμως αυτός είναι απλά γνώστης ανάγνωσης και γραφής, να έχει εκτελέσει ως εγγεγραμμένος εργολήπτης οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον εκατό πενήντα χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστο τριάντα πέντε χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστο τριάντα χιλιάδων λιρών και

(γ) να πληροί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή

Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση

 

ή

Δύο έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά έργα ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης, ή δύο έτη από τα οποία το ένα έτος ως εγγεγραμμένος εργολήπτης.

 

 

Απόφοιτος του Α.Τ.Ι.

ή

Τέσσερα έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης ή τέσσερα έτη από τα οποία τα δύο έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης.

Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας

 

ή

Επτά έτη από τα οποία τα τέσσερα ως εργοδηγός σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης ή επτά έτη από τα οποία τρία ως εγγεγραμμένος εργολήπτης.

 

 

Για κάτοχο άδειας τεχνικών έργων, ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

 

Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας

 

ή

Εννέα έτη, πέντε ως εργοδηγός σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης, ή εννέα έτη από τα οποία τα τρία ως εγγεγραμμένος εργολήπτης. Για κάτοχο άδειας τεχνικών έργων, ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

Γνώστης ανάγνωσης και γραφής

 

Δέκα έτη από τα οποία τα τρία ως εγγεγραμμένος εργολήπτης.

 

Για κάτοχο άδειας τεχνικών έργων, ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος έργοδηγός.

ΜΕΡΟΣ III

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας άδειας—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει εκτελέσει οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης, τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου τριακόσιων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης τουλάχιστον εκατό τριάντα χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων λιρών για δε τεχνικά έργα. τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδων λιρών και

(γ) να πληροί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή

Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση

 

ή

Δύο έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης.

 

 

Ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

 

 

Απόφοιτος του Α.Τ.Ι.

 

ή

Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης.

 

Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

 

Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας

 

ή

Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης.

 

 

Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

 

 

Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας

 

ή

Τέσσερα έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης.

 

Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

 

Γνώστης ανάγνωσης και γραφής. Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τέταρτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης ετησίας αδείας σε αιτητή που διετέλεσε υπάλληλος εγγεγραμμένου εργολήπτη—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει εκτελέσει, ως υπεύθυνος εκτέλεσης, οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, ολοκληρωμένα έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστο δύο εκατομμυρίων πεντακόσιων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι δαπάνης τουλάχιστο τετρακόσιων χιλιάδων λιρών

(Ρ) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων λιρών για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδων λιρών και

(γ) να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή

 

 

Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα

 

Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή
Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση ή Πέντε έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης, από τα οποία τα τέσσερα έτη σε εργοτάξιο. Ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή ένας έμπειρος εργοδηγός.

Απόφοιτος του Α.Τ.Ι, ή

 

 

Εννέα έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τουλάχιστο τρίτης τάξης, από τα οποία έξη έτη σε εργοτάξιο.

 

Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

 

Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας. Δεκατέσσερα έτη σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη κάτοχο ετήσιας άδειας για οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα τρίτης τάξης, από τα οποία τουλάχιστο τα εννέα έτη σε εργοτάξιο. Ένας πολιτικός Μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

ΜΕΡΟΣ IV

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας άδειας—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει εκτελέσει, οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστο τριών εκατομμυρίων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης τουλάχιστο πεντακόσιων χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα τουλάχιστο τριάντα πέντε χιλιάδων λιρών, για δε τεχνικά έργα. τουλάχιστο διακόσιων χιλιάδων λιρών και

(γ) να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή
Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας η απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση ή

Δύο έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης.

Δύο απόφοιτοι του Α.Τ.Ι.

 

Απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας ή Τέσσερα έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Απόφοιτος Συστήματος Μαθητείας ή Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Γνώστης ανάγνωσης και γραφής. Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης τρίτης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και δύο απόφοιτοι του Α.Τ.Ι.

ΜΕΡΟΣ V

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας άδειας—

Ο αιτητής πρέπει—

(α) Να έχει εκτελέσει, οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστο τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακόσιων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα έργο να είναι ολοκληρωμένο και δαπάνης τουλάχιστον ενιακόσιων χιλιάδων λιρών

(β) να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό συνολικής αξίας, για μεν οικοδομικά έργα, τουλάχιστον εβδομήντα πέντε χιλιάδων λιρών για δε τεχνικά έργα, τουλάχιστο τετρακόσιων πενήντα χιλιάδων λιρών· και

(γ) να πληροί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα του αιτητή ή Απαιτούμενη πείρα του αιτητή σε οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την αιτούμενη άδεια, έργα Απαιτούμενο μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό του αιτητή
Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος Ανώτατης Σχολής σε συναφή ειδίκευση ή Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Απόφοιτος του Α.Τ.Ι. ή Τρία έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού ή απόφοιτος σχολής Μέσης Παιδείας ή Τέσσερα έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Απόφοιτος του Συστήματος Μαθητείας ή Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.
Γνώστης ανάγνωσης και γραφής Πέντε έτη ως εγγεγραμμένος εργολήπτης δεύτερης τάξης. Δύο πολιτικοί μηχανικοί ή αρχιτέκτονες και ένας απόφοιτος του Α.Τ.Ι.

Σημειώσεις:

(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα το ανώτατο ποσό δαπάνης ολοκληρωμένου οικοδομικού έργου, το οποίο δύναται να πιστωθεί, υπολογίζεται με βάση την τάξη του έργου για το οποίο εκδόθηκε άδεια οικοδομής και της δαπάνης με βάση τον κατασκευαστικό δείκτη τιμών του αντίστοιχου έτους, ο οποίος εκδίδεται από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της Δημοκρατίας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα "Αρχιτέκτονας η Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος εγγεγραμμένου εργολήπτη", σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα, που προβλέπονται στον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο, για την εγγραφή του ως Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού, ανάλογα με την περίπτωση, πλην της πρακτικής εξάσκησης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα—

"απόφοιτος του Α.Τ.Ι." σημαίνει απόφοιτο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή άλλης ισότιμης ανώτερης σχολής στην ειδίκευση της πολιτικής μηχανικής:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, για σκοπούς εργοδότησης υπαλληλικού προσωπικού του παρόντος Πίνακα, να αποδέχεται αντί απόφοιτο του Α.Τ.Ι., απόφοιτο Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης σχολής του εξωτερικού ο οποίος κατέχει επταετή πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα αναλόγως της αιτουμένης αδείας·

"απόφοιτος του Συστήματος Μαθητείας" σημαίνει απόφοιτο του Συστήματος Μαθητείας της Κύπρου ή άλλου ισότιμου Συστήματος Μαθητείας του εξωτερικού στην ειδίκευση της οικοδομικής·

"απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού σημαίνει απόφοιτο της σχολής αυτής στην ειδίκευση της οικοδομικής.

"έμπειρος εργοδηγός" σημαίνει—

(α) απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής ή άλλης ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού στην ειδίκευση της οικοδομικής, ο οποίος κατέχει τετραετή τουλάχιστο πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, από τα οποία τα δύο έτη ως εργοδηγός· ή

(β) απόφοιτος Σχολής Μέσης Παιδείας, ο οποίος κατέχει πενταετή τουλάχιστο πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, από τα οποία τα δύο έτη ως εργοδηγός· ή

(γ) απόφοιτος του Συστήματος Μαθητείας της Κύπρου ή άλλου ισότιμου Συστήματος Μαθητείας του εξωτερικού στην ειδίκευση της οικοδομικής ο οποίος κατέχει εξαετή τουλάχιστο πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, από τα οποία τα τρία έτη ως εργοδηγός· ή

(δ) γνώστης ανάγνωσης και γραφής, ο οποίος κατέχει επταετή τουλάχιστο πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, από τα οποία τα τρία έτη ως εργοδηγός.