ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 22(2) και 35(5))

 

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ

1. Το ποσό του συμβολαίου θα πιστώνεται στους εγγεγραμμένους εργολήπτες που το Συμβούλιο έχει πεισθεί ότι εκτέλεσαν, νόμιμα το έργο.

Ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης, στην περίπτωση οικοδομικού έργου θα πιστώνεται με το ποσό Πη, όπου Πη είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει από τις δύο φόρμουλες:

είτε Πη = ΕΑη x Κ.Κ., "PHOTO"

στην περίπτωση τεχνικού έργου ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης θα πιστώνεται με το ποσό Πη, όπου Πη είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει από τις δύο φόρμουλες:

είτε Πη = Πτ, "PHOTO"

Όπου:

Π.Σ. — Το ποσό του συμβολαίου.

η — Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εργοληπτών που συμμετείχαν στην εκτέλεση του έργου.

Πη — Ποσό που κατανέμεται στον υπ' αριθμό "η" εγγεγραμμένου εργολήπτη.

ΕΑη — Το εμβαδόν του έργου που δικαιούται ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης να εκτελέσει με βάση την τάξη της πείρας που κατέχει όπως αναφέρεται στη στήλη "οικοδομικά έργα" του Πρώτου Πίνακα.

Πτ — Το μέγιστο αναπροσαρμοσμένο ποσό που δικαιούται ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης να εκτελέσει με βάση την τάξη της πείρας που κατέχει όπως αναφέρεται στη στήλη "τεχνικά έργα" του Πρώτου Πίνακα.

Κ.Κ. — Το κατασκευαστικό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογο με το έτος έναρξης της εκτέλεσης του έργου και που επίσημα εκδίδεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

2. Σε περίπτωση που το ποσό του συμβολαίου δεν έχει εξαντληθεί από την πρώτη κατανομή το υπόλοιπο ποσό (Υ.Π.) ανακατανέμεται στους εγγεγραμμένους εργολήπτες που δεν έχουν πιστωθεί το μέγιστο ποσό από την πρώτη κατανομή όπου:

Υ.Π. = Π.Σ. - Σ (Π1 + Π2,,..Πη)

Στην περίπτωση οικοδομικού έργου θα πιστώνεται, με το ποσό Πη, όπου Πη είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει από τις δύο φόρμουλες:

είτε Πη = ΕΑη x Κ.Κ., "PHOTO"

Στην περίπτωση τεχνικού έργου ο κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης θα πιστώνεται με το ποσό Πη, όπου Πη είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει από τις δύο φόρμουλες:

είτε Πη = Πτ. "PHOTO"

 

3. Με βάση την ίδια διαδικασία η πίστωση ποσών σε εγγεγραμμένους εργολήπτες που συμμετείχαν στην εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνεται σε τρίτη, τέταρτη κλπ. κατανομή μέχρι την κατανομή του ολικού ποσού του συμβολαίου.

 

Σημειώσεις:

(1) Μέγιστο ποσό για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα στην περίπτωση οικοδομικών έργων σημαίνει το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του μέγιστου εμβαδού του οικοδομικού έργου που δικαιούται η κάθε τάξη να εκτελέσει και που καθορίζεται στην στήλη "Οικοδομικά Έργα" του Πρώτου Πίνακα με το κατασκευαστικό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο που εκδίδεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στη δε περίπτωση τεχνικών έργων σημαίνει το μέγιστο ποσό που δικαιούται η κάθε τάξη να εκτελέσει και που καθορίζεται στη στήλη "Τεχνικά Έργα" στον Πρώτο Πίνακα.

(2) Οι Τεχνικοί Διευθυντές εταιρειών που δεν είναι εγγεγραμμένοι εργολήπτες δεν πιστώνονται ποσά για σκοπούς αναβάθμισης.