ΜΕΡΟΣ V ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Υπηρεσία Ασύλου

26.(1) Εγκαθιδρύεται Υπηρεσία Ασύλου, στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία εξετάζει και αποφασίζει επί αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που της χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η Υπηρεσία Ασύλου, προβαίνει στη σύσταση Γραφείου, για σκοπούς τήρησης σχετικού αρχείου και συλλογής πληροφοριών για θέματα δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή άλλου καθεστώτος βάσει του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να παρέχονται στην Υπηρεσία Ασύλου τα κατάλληλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου επαρκούς και ικανού προσωπικού, για την άσκηση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(4) Ο Προϊστάμενος μεριμνά ώστε-

(α) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων, να είναι κατάλληλα καταρτισμένο, δια της παροχής σε αυτό σχετικής κατάρτισης που περιλαμβάνει ό,τι αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 4, στοιχεία α) έως ε), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 493/2010, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική κατάρτιση που αποφασίζεται και αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο∙ και

(β) οι αρμόδιοι λειτουργοί οι οποίοι διενεργούν τη συνέντευξη του αιτητή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο να διαθέτουν επίσης γενική γνώση των προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του αιτητή για συνέντευξη, όπως ενδείξεις ότι ο αιτητής μπορεί να έχει υποστεί βασανιστήρια κατά το παρελθόν.

Άλλες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου

27(1).- Επιπρόσθετα από την εξουσία, που παρέχεται στην Υπηρεσία Ασύλου δυνάμει του άρθρου 26, η Υπηρεσία Ασύλου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Συντονίζει τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων αρχών της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(β) διοργανώνει σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα διεθνούς προστασίας, ασύλου και προσφύγων για τους λειτουργούς που χειρίζονται τέτοια θέματα σε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές της Δημοκρατίας·

(γ) εκδίδει οδηγίες, εγκυκλίους και κατευθυντήριες γραμμές για θέματα, τα οποία ρυθμίζονται στον παρόντα Νόμο ή στη Σύμβαση ή σε Κοινοτικούς Κανονισμούς ή Αποφάσεις των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  σε πορίσματα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή σε σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων διεθνών οργανισμών·

(δ) [Διαγράφηκε]·

(ε) παρακολουθεί την εξέλιξη του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του ασύλου και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις στον Υπουργό για τις τοποθετήσεις του Υπουργείου ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(στ) διαχειρίζεται, σε σχέση με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του “Eurodac” για την αντιπαραβολή αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 407/2002 του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 που θεσπίζει ορισμένους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 σχετικά με τη θέσπιση του “Eurodac” για την αντιπαραβολή αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου·

(ζ) διαχειρίζεται την εφαρμογή των διατάξεων του Δουβλίνου·

(η) [Διαγράφηκε]·

(θ) υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις και προτάσεις αναφορικά με θέματα πολιτικής στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

(2)(α) Ο Προϊστάμενος ενημερώνει την Επιτροπή, μόλις παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11, του εδαφίου (1Α) του άρθρου 13Α και της παραγράφου (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 13, και τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

(β) Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνει, ει δυνατόν, δεδομένα σχετικά με το ποσοστό των αιτήσεων για τις οποίες εφαρμόσθηκαν παρεκκλίσεις επί του συνολικού αριθμού αιτήσεων που έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

(γ) Ο Προϊστάμενος, ως η αρμόδια προς τούτο αρχή της Δημοκρατίας, εκπληρώνει την υποχρέωση την οποία επιβάλλει το Άρθρο 50 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος.

Ίδρυση και διορισμός της Αναθεωρητικής Αρχής

28. [Διαγράφηκε]
Όροι διορισμού,αμοιβής και σύνταξης Προέδρου και Μελών της Αναθεωρητικής Αρχής

28Α. [Διαγράφηκε]
Κένωση θέσεως

28Β. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 105(I)/2016
Προσωρινή αντικατάσταση

28Γ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 105(I)/2016
Εξουσίες Προέδρου

28Δ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 105(I)/2016
Αρμοδιότητες και εξουσίες Αναθεωρητικής Αρχής

28Ε. [Διαγράφηκε]
Προθεσμίες υποβολής διοικητικής προσφυγής

28ΣΤ. [Διαγράφηκε]
Διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής

28Ζ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 105(I)/2016
Έκδοση απόφασης Αναθεωρητικής Αρχής

28Η. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 105(I)/2016
Βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες της Αναθεωρητικής Αρχής

28Θ.-(1) Με την υποβολή της διοικητικής προσφυγής ο αιτητής, ενημερώνεται γραπτώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τις διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής.

(2) Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, παρέχονται στον αιτητή δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι αυτό είναι πάντοτε αναγκαίο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αναθεωρητική Αρχή καλεί τον αιτητή σε προσωπική συνέντευξη ή σε ακροαματική διαδικασία.

(3) Κατά τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης, κανένα άλλο πρόσωπο δεν δύναται να παρευρίσκεται εκτός από την Αναθεωρητική Αρχή ή τον αρμόδιο λειτουργό, ανάλογα με την περίπτωση, τον αιτητή, το δικηγόρο ή το νομικό σύμβουλο του αιτητή, τον κηδεμόνα ανηλίκου ή τον εκπρόσωπο ασυνόδευτου ανήλικου, όπου αυτό εφαρμόζεται, και του τυχόν απαραίτητου διερμηνέα, εκτός εάν άλλως ζητήσει ο ίδιος ο αιτητής.

(4) Καθ΄όλη τη διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, ο αιτητής έχει δικαίωμα να εκπροσωπείται από το δικηγόρο του ή το νομικό του σύμβουλο.

(5) Τόσο η υποβολή διοικητικής προσφυγής όσο και οποιαδήποτε στοιχεία σε σχέση με τη διοικητική προσφυγή έχει στην κατοχή της η Αναθεωρητική Αρχή παραμένουν εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται στις αρχές της χώρας ιθαγένειας του αιτητή ούτε και ζητείται από αυτές οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τον αιτητή.

(6)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), η Αναθεωρητική Αρχή εφαρμόζει κατ’ αναλογία τα ακόλουθα άρθρα:

(i) το άρθρο 5∙

(ii) το άρθρο 6(1Αδις), (1Γ), (1Δ), (2), (2Α) και (4)∙

(iii) το άρθρο 6Α(2), (3) και (4)∙

(iv) το άρθρο 10(1Α), (1Γ), (1Δ), (1Ε), (1ΣΤ), (1Η) και (1Θ)∙

(v) το άρθρο 11(5)∙

(vi) το άρθρο 12Β(3) και (4)∙

(vii) το άρθρο 12Βδις(3) και (4)∙

(viii) το άρθρο 12Βτρις(6)∙

(ix) το άρθρο 12Βτετράκις(2)∙

(x) το άρθρο 12Γ∙

(xi) το άρθρο 13(5) και (6)∙

(xii) το άρθρο 13Α(4), (5), (6), (7), (8) και (9)∙

(xiii) το άρθρο 14∙

(xiv) [Διαγράφηκε]∙

(xv) το άρθρο 16Β∙

(xvi) το άρθρο 16Γ∙

(xvii) το άρθρο 18(2Α), (2Β), (3), (7), (7Α), (7Β), (7Γ), (7Δ), (7Ε) και (9)∙

(xviii) το άρθρο 19(3) και (3Α)∙

(xix) οποιοδήποτε άλλο άρθρο του παρόντος Νόμου, το οποίο η Αναθεωρητική Αρχή οφείλει να εφαρμόζει κατ' αναλογία, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει στις αποφαινόμενες αρχές η Οδηγία 2013/32/ΕΕ.

(β)  Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται σε σχέση με διοικητικές προσφυγές ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής οι οποίες αφορούν -

(i) αρνητική απόφαση του Προϊσταμένου δυνάμει των άρθρων 20 ή 20Θ, ή

(ii) απόφαση του Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 29, η οποία απόφαση αφορά πρόσωπο με καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

(7) Όλες οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Ασύλου και στο Διευθυντή, για τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για εκτέλεση της απόφασης, ανάλογα με την περίπτωση.

(8) Ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει πρόσβαση στις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος προς αυτήν.

[Σ.Σ.: Η κατάργηση του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα καθοριστεί με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Βλ. Υποσημείωση αρ. 37(2) του Ν. 105(Ι)/2016]

Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής

28Ι. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 105(I)/2016