Υπηρεσία Ασύλου

26.(1) Εγκαθιδρύεται Υπηρεσία Ασύλου, στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία εξετάζει και αποφασίζει επί αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που της χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η Υπηρεσία Ασύλου, προβαίνει στη σύσταση Γραφείου, για σκοπούς τήρησης σχετικού αρχείου και συλλογής πληροφοριών για θέματα δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή άλλου καθεστώτος βάσει του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να παρέχονται στην Υπηρεσία Ασύλου τα κατάλληλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου επαρκούς και ικανού προσωπικού, για την άσκηση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(4) Ο Προϊστάμενος μεριμνά ώστε-

(α) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων, να είναι κατάλληλα καταρτισμένο, δια της παροχής σε αυτό σχετικής κατάρτισης που περιλαμβάνει ό,τι αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 4, στοιχεία α) έως ε), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 493/2010, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική κατάρτιση που αποφασίζεται και αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο∙ και

(β) οι αρμόδιοι λειτουργοί οι οποίοι διενεργούν τη συνέντευξη του αιτητή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο να διαθέτουν επίσης γενική γνώση των προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του αιτητή για συνέντευξη, όπως ενδείξεις ότι ο αιτητής μπορεί να έχει υποστεί βασανιστήρια κατά το παρελθόν.