Άλλες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου

27(1).- Επιπρόσθετα από την εξουσία, που παρέχεται στην Υπηρεσία Ασύλου δυνάμει του άρθρου 26, η Υπηρεσία Ασύλου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Συντονίζει τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων αρχών της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(β) διοργανώνει σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα διεθνούς προστασίας, ασύλου και προσφύγων για τους λειτουργούς που χειρίζονται τέτοια θέματα σε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές της Δημοκρατίας·

(γ) εκδίδει οδηγίες, εγκυκλίους και κατευθυντήριες γραμμές για θέματα, τα οποία ρυθμίζονται στον παρόντα Νόμο ή στη Σύμβαση ή σε Κοινοτικούς Κανονισμούς ή Αποφάσεις των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  σε πορίσματα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή σε σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων διεθνών οργανισμών·

(δ) [Διαγράφηκε]·

(ε) παρακολουθεί την εξέλιξη του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του ασύλου και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις στον Υπουργό για τις τοποθετήσεις του Υπουργείου ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(στ) διαχειρίζεται, σε σχέση με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του “Eurodac” για την αντιπαραβολή αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 407/2002 του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 που θεσπίζει ορισμένους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 σχετικά με τη θέσπιση του “Eurodac” για την αντιπαραβολή αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου·

(ζ) διαχειρίζεται την εφαρμογή των διατάξεων του Δουβλίνου·

(η) [Διαγράφηκε]·

(θ) υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις και προτάσεις αναφορικά με θέματα πολιτικής στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

(2)(α) Ο Προϊστάμενος ενημερώνει την Επιτροπή, μόλις παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11, του εδαφίου (1Α) του άρθρου 13Α και της παραγράφου (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 13, και τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

(β) Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνει, ει δυνατόν, δεδομένα σχετικά με το ποσοστό των αιτήσεων για τις οποίες εφαρμόσθηκαν παρεκκλίσεις επί του συνολικού αριθμού αιτήσεων που έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

(γ) Ο Προϊστάμενος, ως η αρμόδια προς τούτο αρχή της Δημοκρατίας, εκπληρώνει την υποχρέωση την οποία επιβάλλει το Άρθρο 50 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος.