Ασυνόδευτοι ανήλικοι υπό καθεστώς πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας

25Α.-(1) Σε περίπτωση που ασυνόδευτος ανήλικος αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή του παραχωρηθεί το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, ο Προϊστάμενος ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ο οποίος ενεργεί ως κηδεμόνας του ασυνόδευτου ανήλικου, καλύπτοντας τις ανάγκες του και αξιολογώντας τακτικά την κατάσταση του ασυνόδευτου ανήλικου προς αυτό το σκοπό. Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εξασφαλίζοντας όπου αυτό είναι αναγκαίο τη συγκατάθεση ενήλικου προσώπου και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του ασυνόδευτου ανήλικου, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα του, αναθέτει τη φροντίδα του είτε -

(α) σε ενήλικους συγγενείς, ή

(β) σε οικογένεια που θα έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, ή

(γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων, ή

(δ) σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους.

(2) Τα αδέλφια παραμένουν ενωμένα στο μέτρο του δυνατού, λαμβανομένου υπόψη του μείζονος συμφέροντος του ενδιαφερόμενου ανήλικου και, ειδικότερα, της ηλικίας και του βαθμού ωριμότητάς του/της. Οι μεταβολές κατοικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο.

(3) Σε περίπτωση χορήγησης διεθνούς προστασίας σε ασυνόδευτο ανήλικο ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση της οικογένειάς του, ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αρχίζει την αναζήτηση για τον εντοπισμό των μελών της οικογένειας του ανήλικου, το συντομότερο δυνατό μετά τη χορήγηση της διεθνούς προστασίας, ενώ προστατεύει το μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Αν έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση, o Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας συνεχίζει τη διαδικασία αναζήτησης, όπου χρειάζεται. Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως εάν έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής, λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα πρόσωπα αυτά να γίνεται σε εμπιστευτική βάση.

(4) Τα πρόσωπα που ασχολούνται με ασυνόδευτους ανηλίκους έχουν ήδη και συνεχίζουν να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων.