Βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες της Αναθεωρητικής Αρχής

28Θ.-(1) Με την υποβολή της διοικητικής προσφυγής ο αιτητής, ενημερώνεται γραπτώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τις διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής.

(2) Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, παρέχονται στον αιτητή δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι αυτό είναι πάντοτε αναγκαίο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αναθεωρητική Αρχή καλεί τον αιτητή σε προσωπική συνέντευξη ή σε ακροαματική διαδικασία.

(3) Κατά τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης, κανένα άλλο πρόσωπο δεν δύναται να παρευρίσκεται εκτός από την Αναθεωρητική Αρχή ή τον αρμόδιο λειτουργό, ανάλογα με την περίπτωση, τον αιτητή, το δικηγόρο ή το νομικό σύμβουλο του αιτητή, τον κηδεμόνα ανηλίκου ή τον εκπρόσωπο ασυνόδευτου ανήλικου, όπου αυτό εφαρμόζεται, και του τυχόν απαραίτητου διερμηνέα, εκτός εάν άλλως ζητήσει ο ίδιος ο αιτητής.

(4) Καθ΄όλη τη διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, ο αιτητής έχει δικαίωμα να εκπροσωπείται από το δικηγόρο του ή το νομικό του σύμβουλο.

(5) Τόσο η υποβολή διοικητικής προσφυγής όσο και οποιαδήποτε στοιχεία σε σχέση με τη διοικητική προσφυγή έχει στην κατοχή της η Αναθεωρητική Αρχή παραμένουν εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται στις αρχές της χώρας ιθαγένειας του αιτητή ούτε και ζητείται από αυτές οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τον αιτητή.

(6)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), η Αναθεωρητική Αρχή εφαρμόζει κατ’ αναλογία τα ακόλουθα άρθρα:

(i) το άρθρο 5∙

(ii) το άρθρο 6(1Αδις), (1Γ), (1Δ), (2), (2Α) και (4)∙

(iii) το άρθρο 6Α(2), (3) και (4)∙

(iv) το άρθρο 10(1Α), (1Γ), (1Δ), (1Ε), (1ΣΤ), (1Η) και (1Θ)∙

(v) το άρθρο 11(5)∙

(vi) το άρθρο 12Β(3) και (4)∙

(vii) το άρθρο 12Βδις(3) και (4)∙

(viii) το άρθρο 12Βτρις(6)∙

(ix) το άρθρο 12Βτετράκις(2)∙

(x) το άρθρο 12Γ∙

(xi) το άρθρο 13(5) και (6)∙

(xii) το άρθρο 13Α(4), (5), (6), (7), (8) και (9)∙

(xiii) το άρθρο 14∙

(xiv) [Διαγράφηκε]∙

(xv) το άρθρο 16Β∙

(xvi) το άρθρο 16Γ∙

(xvii) το άρθρο 18(2Α), (2Β), (3), (7), (7Α), (7Β), (7Γ), (7Δ), (7Ε) και (9)∙

(xviii) το άρθρο 19(3) και (3Α)∙

(xix) οποιοδήποτε άλλο άρθρο του παρόντος Νόμου, το οποίο η Αναθεωρητική Αρχή οφείλει να εφαρμόζει κατ' αναλογία, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει στις αποφαινόμενες αρχές η Οδηγία 2013/32/ΕΕ.

(β)  Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται σε σχέση με διοικητικές προσφυγές ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής οι οποίες αφορούν -

(i) αρνητική απόφαση του Προϊσταμένου δυνάμει των άρθρων 20 ή 20Θ, ή

(ii) απόφαση του Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 29, η οποία απόφαση αφορά πρόσωπο με καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

(7) Όλες οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Ασύλου και στο Διευθυντή, για τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για εκτέλεση της απόφασης, ανάλογα με την περίπτωση.

(8) Ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει πρόσβαση στις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος προς αυτήν.

[Σ.Σ.: Η κατάργηση του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα καθοριστεί με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Βλ. Υποσημείωση αρ. 37(2) του Ν. 105(Ι)/2016]