Όροι διορισμού,αμοιβής και σύνταξης Προέδρου και Μελών της Αναθεωρητικής Αρχής

28Α. [Διαγράφηκε]