Προοίμιο

Δεδομένου ότι, συνεπεία της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής τμήματος της επικράτειας της Δημοκρατίας, καθίσταται αναγκαία η χρήση ιδιωτικής ιδιοκτησίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αμυντικών αναγκών, οι οποίες έχουν προκύψει ή προκύπτουν από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί~ και

Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο καθίσταται αναγκαία η χρήση της πιο πάνω ιδιοκτησίας εξαρτάται άμεσα από τα υφιστάμενα σε κάθε χρονική στιγμή στρατιωτικά δεδομένα, καθώς και από την εν γένει κατάσταση που προκύπτει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής, κατοχής εδαφών της Δημοκρατίας.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1992 και ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι του 1992 έως 1994.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“διάταγμα επίταξης” σημαίνει το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4~

“έκρυθμη κατάσταση” σημαίνει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί συνεπεία της τουρκικής εισβολής, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την ημερομηνία, την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο θα ορίσει ως ημερομηνία λήξης της έκρυθμης αυτής κατάστασης με γνωστοποίηση δημοσιευομένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας~

“ιδιοκτησία” σημαίνει την ακίνητη ιδιοκτησία~

“νόμος” σημαίνει τον περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμο.

(2) Οι όροι που περιέχονται στο Νόμο αυτό και που δεν έχουν καθορισθεί διαφορετικά έχουν, εκτός αν προκύπτει αλλοιώς από το κείμενο, την έννοια που αποδίδει σ’ αυτούς το Σύνταγμα και ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμος.

Αμυντικές ανάγκες για τις οποίες ιδιοκτησία μπορεί να επιταχθεί

3.-(1) Κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης οποιαδήποτε ιδιοκτησία μπορεί να επιταχθεί για αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών, οι οποίες έχουν προκύψει ή προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής τμήματος της επικράτειας της Δημοκρατίας.

(2) Αμυντικές ανάγκες περιλαμβάνουν ανάγκες που αφορούν την άμυνα ή ασφάλεια της Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται δε σ’ αυτές η δημιουργία, διατήρηση ή διαμόρφωση στρατοπέδων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αμυντικών θέσεων και άλλων χώρων για εξυπηρέτηση στρατιωτικών αναγκών.

Έκδοση διατάγματος επίταξης και διάρκεια ισχύος

4.-(1) Όταν διαπιστωθεί ότι καθίσταται αναγκαία η επίταξη ιδιωτικής ιδιοκτησίας για αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα του, να κηρύξει την ιδιοκτησία αυτή απαραίτητη για αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών και να διατάξει την επίταξη της, καθορίζοντας σαφώς το σκοπό για τον οποίο η ιδιοκτησία κρίθηκε απαραίτητη, τους λόγους της επίταξης, καθώς και την ημερομηνία από την οποία αρχίζει η επίταξη.

(2) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δε δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι αντίγραφο του διατάγματος επίταξης, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), γνωστοποιείται ταχυδρομικώς στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών της επιτασσόμενης ιδιοκτησίας.

(3) Κάθε διάταγμα επίταξης ισχύει για χρονικό διάστημα ή χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τρία έτη, όπως καθορίζεται στο διάταγμα, ή, αν δεν υπάρχει στο διάταγμα πρόνοια για τη διάρκεια της ισχύος του, για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της επίταξης.

(4) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της ισχύος του διατάγματος επίταξης, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) Να ανακαλέσει το διάταγμα επίταξης, ή

(β) να παρατείνει το χρονικό διάστημα της ισχύος του διατάγματος επίταξης που καθορίζεται στο διάταγμα αυτό για περαιτέρω διάστημα ή διαστήματα, τα οποία δεν μπορούν εν πάση περιπτώσει να εκτείνονται πέραν από τρία έτη από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η ισχύς της επίταξης.

(5) Αν κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του διατάγματος επίταξης, το Υπουργικό Συμβούλιο πεισθεί ότι η αμυντική ανάγκη, για την αντιμετώπιση της οποίας είχε εκδοθεί το διάταγμα επίταξης, εξακολουθεί να υφίσταται, μπορεί να εκδίδει νέο διάταγμα ή νέα διατάγματα επίταξης για την ίδια ιδιοκτησία, νοουμένου ότι το συνολικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο οποιαδήποτε ιδιοκτησία θα τελεί υπό επίταξη για αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών δε θα υπερβεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται η έκρυθμη κατάσταση.

Έρευνα, κτήση κατοχής, σκοπός χρήσης, προσδιορισμός και καθορισμός αποζημίωσης

5. Η διαδικασία προκαταρκτικής έρευνας, η κτήση κατοχής επιτασσόμενης ιδιοκτησίας, ο σκοπός για τον οποίο μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί, ο προσδιορισμός της καταβλητέας αποζημίωσης, καθώς και οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της αποζημίωσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Νόμου, οι οποίες θεωρούνται ότι ενσωματώνονται στον παρόντα Νόμο, στο βαθμό και την έκταση που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Δικαστικός καθορισμός, καταμερισμός, καταβολή αποζημίωσης

6. Ο καθορισμός από το Δικαστήριο της καταβλητέας αποζημίωσης για επίταξη ιδιοκτησίας και τα θέματα καταμερισμού της καταβλητέας αποζημίωσης, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Νόμου, οι οποίες θεωρούνται ότι ενσωματώνονται στον παρόντα Νόμο, στο βαθμό και την έκταση που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Περιορισμοί στην εφαρμογή του Νόμου, γνωστοποιήσεις, αντιπρόσωποι, διαδικασίες

7. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου, αναφορικά με τους περιορισμούς στην εφαρμογή του Νόμου, του άρθρου 15, αναφορικά με γνωστοποιήσεις, και των άρθρων 16, 17 και 18, αναφορικά με αντιπροσώπους, καθώς και δικονομικά και διαδικαστικά επί Δικαστηρίω θέματα θεωρούνται ότι ενσωματώνονται στον παρόντα Νόμο, στο βαθμό και την έκταση που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.