Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“διάταγμα επίταξης” σημαίνει το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4~

“έκρυθμη κατάσταση” σημαίνει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί συνεπεία της τουρκικής εισβολής, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την ημερομηνία, την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο θα ορίσει ως ημερομηνία λήξης της έκρυθμης αυτής κατάστασης με γνωστοποίηση δημοσιευομένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας~

“ιδιοκτησία” σημαίνει την ακίνητη ιδιοκτησία~

“νόμος” σημαίνει τον περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμο.

(2) Οι όροι που περιέχονται στο Νόμο αυτό και που δεν έχουν καθορισθεί διαφορετικά έχουν, εκτός αν προκύπτει αλλοιώς από το κείμενο, την έννοια που αποδίδει σ’ αυτούς το Σύνταγμα και ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμος.