Δικαστικός καθορισμός, καταμερισμός, καταβολή αποζημίωσης

6. Ο καθορισμός από το Δικαστήριο της καταβλητέας αποζημίωσης για επίταξη ιδιοκτησίας και τα θέματα καταμερισμού της καταβλητέας αποζημίωσης, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Νόμου, οι οποίες θεωρούνται ότι ενσωματώνονται στον παρόντα Νόμο, στο βαθμό και την έκταση που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.