Έρευνα, κτήση κατοχής, σκοπός χρήσης, προσδιορισμός και καθορισμός αποζημίωσης

5. Η διαδικασία προκαταρκτικής έρευνας, η κτήση κατοχής επιτασσόμενης ιδιοκτησίας, ο σκοπός για τον οποίο μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί, ο προσδιορισμός της καταβλητέας αποζημίωσης, καθώς και οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της αποζημίωσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Νόμου, οι οποίες θεωρούνται ότι ενσωματώνονται στον παρόντα Νόμο, στο βαθμό και την έκταση που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.