Έκδοση διατάγματος επίταξης και διάρκεια ισχύος

4.-(1) Όταν διαπιστωθεί ότι καθίσταται αναγκαία η επίταξη ιδιωτικής ιδιοκτησίας για αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα του, να κηρύξει την ιδιοκτησία αυτή απαραίτητη για αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών και να διατάξει την επίταξη της, καθορίζοντας σαφώς το σκοπό για τον οποίο η ιδιοκτησία κρίθηκε απαραίτητη, τους λόγους της επίταξης, καθώς και την ημερομηνία από την οποία αρχίζει η επίταξη.

(2) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δε δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι αντίγραφο του διατάγματος επίταξης, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), γνωστοποιείται ταχυδρομικώς στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών της επιτασσόμενης ιδιοκτησίας.

(3) Κάθε διάταγμα επίταξης ισχύει για χρονικό διάστημα ή χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τρία έτη, όπως καθορίζεται στο διάταγμα, ή, αν δεν υπάρχει στο διάταγμα πρόνοια για τη διάρκεια της ισχύος του, για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της επίταξης.

(4) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της ισχύος του διατάγματος επίταξης, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) Να ανακαλέσει το διάταγμα επίταξης, ή

(β) να παρατείνει το χρονικό διάστημα της ισχύος του διατάγματος επίταξης που καθορίζεται στο διάταγμα αυτό για περαιτέρω διάστημα ή διαστήματα, τα οποία δεν μπορούν εν πάση περιπτώσει να εκτείνονται πέραν από τρία έτη από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η ισχύς της επίταξης.

(5) Αν κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του διατάγματος επίταξης, το Υπουργικό Συμβούλιο πεισθεί ότι η αμυντική ανάγκη, για την αντιμετώπιση της οποίας είχε εκδοθεί το διάταγμα επίταξης, εξακολουθεί να υφίσταται, μπορεί να εκδίδει νέο διάταγμα ή νέα διατάγματα επίταξης για την ίδια ιδιοκτησία, νοουμένου ότι το συνολικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο οποιαδήποτε ιδιοκτησία θα τελεί υπό επίταξη για αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών δε θα υπερβεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται η έκρυθμη κατάσταση.