Περιορισμοί στην εφαρμογή του Νόμου, γνωστοποιήσεις, αντιπρόσωποι, διαδικασίες

7. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου, αναφορικά με τους περιορισμούς στην εφαρμογή του Νόμου, του άρθρου 15, αναφορικά με γνωστοποιήσεις, και των άρθρων 16, 17 και 18, αναφορικά με αντιπροσώπους, καθώς και δικονομικά και διαδικαστικά επί Δικαστηρίω θέματα θεωρούνται ότι ενσωματώνονται στον παρόντα Νόμο, στο βαθμό και την έκταση που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.