Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αδικημάτων κατά της Ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 1973.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

"αδίκημα κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας" περιλαμβάνει οιονδήποτε αδίκημα δημιουργούμενον υπό του άρθρου 1 της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Πράξεων στρεφομένων κατά της Ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας της κυρωθείσης διά του Νόμου 37 του 1973·

"δικαστήριον" έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 εώς 1972.

Ποινή

3. Ο ένοχος αδικήματος κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας υπόκειται εις φυλάκισιν διά βίου.

Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

4. Επιπροσθέτως προς τας διατάξεις του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικος (ως τούτο εκτίθεται εις το άρθρον 5 του Νόμου 3 του 1962) ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επίσης-

(α) οσάκις το αεροσκάφος επί του οποίου διαπράττεται αδίκημα προσγειούται εν τη εδαφική επικρατεία της Δημοκρατίας και εφ' όσον ο φερόμενος ως αδικοπραγήσας ευρίσκεται εισέτι επί του αεροσκάφους·

(β) οσάκις το αδίκημα διαπράττεται κατά ή επί αεροσκάφους ναυλωθέντος άνευ πληρώματος υπό ναυλωτού έχοντος την έδραν των επιχειρήσεων του ή, ελλείψει ταύτης, την μόνιμον αυτού διαμονήν, εν τη Δημοκρατία.

Επέκτασις δικαιοδοσίας Δικαστηρίων της Δημοκρατίας

5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των περί Δικαστηρίων Νόμων 1960 εώς 1972 παν αρμόδιον δικαστήριον εν τη Δημοκρατία έχει δικαιοδοσίαν και επί των περιπτώσεων των αναφερομένων εις το άρθρον 3.

Εφαρμογή του Νόμου 37 του 1973

6. Ο παρών Νόμος θα αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμόζηται ομού μετά των διατάξεων του περί Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Πράξεων στρεφομένων κατά της ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας (Κυρωτικού) Νόμου του 1973.

Σημείωση
264(1) του Ν.213(Ι)/2012Έναρξη ισχύος του Ν.213(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή o Ν.213(I)/2002] αρχίζει να ισχύει σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.213(I)/2002].

Σημείωση
258(3) του Ν.213(Ι)/2002Κατάργηση

Ο περί του Αδικήματος της Αεροπειρατείας Νόμος 1972 και ο περί Αδικημάτων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 1973 καταργούνται.