Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

"αδίκημα κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας" περιλαμβάνει οιονδήποτε αδίκημα δημιουργούμενον υπό του άρθρου 1 της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Πράξεων στρεφομένων κατά της Ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας της κυρωθείσης διά του Νόμου 37 του 1973·

"δικαστήριον" έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 εώς 1972.