Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αδικημάτων κατά της Ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 1973.