Εφαρμογή του Νόμου 37 του 1973

6. Ο παρών Νόμος θα αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμόζηται ομού μετά των διατάξεων του περί Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Πράξεων στρεφομένων κατά της ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας (Κυρωτικού) Νόμου του 1973.