Σημείωση
264(1) του Ν.213(Ι)/2012Έναρξη ισχύος του Ν.213(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή o Ν.213(I)/2002] αρχίζει να ισχύει σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.213(I)/2002].