Επέκτασις δικαιοδοσίας Δικαστηρίων της Δημοκρατίας

5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των περί Δικαστηρίων Νόμων 1960 εώς 1972 παν αρμόδιον δικαστήριον εν τη Δημοκρατία έχει δικαιοδοσίαν και επί των περιπτώσεων των αναφερομένων εις το άρθρον 3.