Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

4. Επιπροσθέτως προς τας διατάξεις του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικος (ως τούτο εκτίθεται εις το άρθρον 5 του Νόμου 3 του 1962) ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επίσης-

(α) οσάκις το αεροσκάφος επί του οποίου διαπράττεται αδίκημα προσγειούται εν τη εδαφική επικρατεία της Δημοκρατίας και εφ' όσον ο φερόμενος ως αδικοπραγήσας ευρίσκεται εισέτι επί του αεροσκάφους·

(β) οσάκις το αδίκημα διαπράττεται κατά ή επί αεροσκάφους ναυλωθέντος άνευ πληρώματος υπό ναυλωτού έχοντος την έδραν των επιχειρήσεων του ή, ελλείψει ταύτης, την μόνιμον αυτού διαμονήν, εν τη Δημοκρατία.