ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΙΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ίδρυσις και σύστασις

3. Διά του παρόντος ιδρύεται Τράπεζα καλουμένη “Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου” ήτις συνιστά νομικόν πρόσωπον έχον συνεχή διαδοχήν και κοινήν σφραγίδα, ως και εξουσίαν κτήσεως, κατοχής και διαθέσεως περιουσιακών στοιχείων, συνάψεως συμβάσεων, ικανότητα του παρίστασθαι επί δικαστηρίω ως ενάγων ή εναγόμενος υπό την εταιρικήν αυτής επωνυμίαν, ως και της διενεργείας οιασδήποτε πράξεως διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Σκοπός της Τραπέζης

4. Κύριος σκοπός της Τραπέζης, υφ’ ου η Τράπεζα κατευθύνεται εν πάση αυτής ενεργεία, είναι να δημιουργήση συνθήκας νομισματικής σταθερότητος και πιστωτικάς συνθήκας, και συνθήκας αφορώσας εις το ισοζύγιον πληρωμών συντελούσας εις την αρμονικήν ανάπτυξιν της οικονομίας της Δημοκρατίας.

Κεντρικά Γραφεία, υποκαταστήματα και αντιπροσωπείαι

5.-(1) Τα Κεντρικά Γραφεία της Τραπέζης κείνται εν Λευκωσία.

(2) Η Τράπεζα δύναται να ιδρύη και κλείη υποκαταστήματα εν τη Δημοκρατία.

(3) Η Τράπεζα δύναται να διορίζη και ανακαλή τον διορισμόν πρακτόρων ή ανταποκριτών εν τη Δημοκρατία ή αλλαχού.

Λειτουργίαι της Τραπέζης

6.-(1) Η Τράπεζα θα ενασκή πάσαν λειτουργίαν αναγκαίαν διά την επίτευξιν του κυρίου αυτής σκοπού του προνοουμένου εν άρθρω 4, και διά την ρύθμισιν και έλεγχον του νομισματικού και τραπεζικού συστήματος της Δημοκρατίας, λαμβανομένων δε δεόντως υπ’ όψιν των εν τη Δημοκρατία κρατουσών οικονομικών συνθηκών, η Τράπεζα θα ενασκή τοιαύτας ετέρας λειτουργίας ως αι συνήθως ενασκούμεναι υπό Κεντρικών Τραπεζών.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος των εν εδαφίω (1) διαλαμβανομένων διατάξεων, η Τράπεζα κέκτηται εξουσίαν όπως:

(α) ρυθμίζη την προσφοράν χρήματος και πίστεως˙

(β) διοική και διαχειρίζηται τα διεθνή αποθέματα της Δημοκρατίας˙

(γ) εποπτεύη τας εν τη Δημοκρατία Τραπέζας, επιφυλασσομένων των διατάξεων παντός ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου αφορώντος εις τας Τραπέζας˙

(δ) ενεργή ως τραπεζίτης και οικονομικός πράκτωρ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας.