Σκοπός της Τραπέζης

4. Κύριος σκοπός της Τραπέζης, υφ’ ου η Τράπεζα κατευθύνεται εν πάση αυτής ενεργεία, είναι να δημιουργήση συνθήκας νομισματικής σταθερότητος και πιστωτικάς συνθήκας, και συνθήκας αφορώσας εις το ισοζύγιον πληρωμών συντελούσας εις την αρμονικήν ανάπτυξιν της οικονομίας της Δημοκρατίας.