Ίδρυσις και σύστασις

3. Διά του παρόντος ιδρύεται Τράπεζα καλουμένη “Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου” ήτις συνιστά νομικόν πρόσωπον έχον συνεχή διαδοχήν και κοινήν σφραγίδα, ως και εξουσίαν κτήσεως, κατοχής και διαθέσεως περιουσιακών στοιχείων, συνάψεως συμβάσεων, ικανότητα του παρίστασθαι επί δικαστηρίω ως ενάγων ή εναγόμενος υπό την εταιρικήν αυτής επωνυμίαν, ως και της διενεργείας οιασδήποτε πράξεως διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.