Κεντρικά Γραφεία, υποκαταστήματα και αντιπροσωπείαι

5.-(1) Τα Κεντρικά Γραφεία της Τραπέζης κείνται εν Λευκωσία.

(2) Η Τράπεζα δύναται να ιδρύη και κλείη υποκαταστήματα εν τη Δημοκρατία.

(3) Η Τράπεζα δύναται να διορίζη και ανακαλή τον διορισμόν πρακτόρων ή ανταποκριτών εν τη Δημοκρατία ή αλλαχού.