Λειτουργίαι της Τραπέζης

6.-(1) Η Τράπεζα θα ενασκή πάσαν λειτουργίαν αναγκαίαν διά την επίτευξιν του κυρίου αυτής σκοπού του προνοουμένου εν άρθρω 4, και διά την ρύθμισιν και έλεγχον του νομισματικού και τραπεζικού συστήματος της Δημοκρατίας, λαμβανομένων δε δεόντως υπ’ όψιν των εν τη Δημοκρατία κρατουσών οικονομικών συνθηκών, η Τράπεζα θα ενασκή τοιαύτας ετέρας λειτουργίας ως αι συνήθως ενασκούμεναι υπό Κεντρικών Τραπεζών.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος των εν εδαφίω (1) διαλαμβανομένων διατάξεων, η Τράπεζα κέκτηται εξουσίαν όπως:

(α) ρυθμίζη την προσφοράν χρήματος και πίστεως˙

(β) διοική και διαχειρίζηται τα διεθνή αποθέματα της Δημοκρατίας˙

(γ) εποπτεύη τας εν τη Δημοκρατία Τραπέζας, επιφυλασσομένων των διατάξεων παντός ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου αφορώντος εις τας Τραπέζας˙

(δ) ενεργή ως τραπεζίτης και οικονομικός πράκτωρ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας.